Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder

Med.mag. Karl Ove Björklunds doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 18.10.2019 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Från livsleda till livsmod. Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder.

Syftet med denna avhandling är att undersöka och beskriva hur det är att leva som ung och arbetslös i Finland. Ytterligare ett syfte med avhandlingen är att beskriva hur unga arbetslösa människors erfarenheter av att ha deltagit i ett stödprojekt för arbetslösa kan förstås ur ett vårdande perspektiv. Avhandlingens övergripande frågeställningar är: Vad innebär det för en ung människa att leva som arbetslös? På vilket sätt kan ett resurscenter för unga arbetslösa vara vårdande? Avhandlingen består av fyra vetenskapliga artiklar och ett inledande kapitel.

Femton unga arbetslösa finska män i åldrarna 18–27 år samt tolv unga arbetslösa finska kvinnor i åldrarna 18–26 år som samtliga varit arbetslösa mellan två till sex månader intervjuades enskilt.

Sammantaget kan resultaten vad gäller de unga männens och kvinnornas erfarenheter av arbetslöshet liknas vid ett slags lidande eller t.o.m. en livsleda. I verksamheten på resurscentret för unga arbetslösa visade det sig dock att både de arbetslösa männen och de arbetslösa kvinnorna fick känna sig uppskattade och accepterade för dem de var och är. Här kunde de få uttrycka framtidsdrömmar samtidigt som de vågade se andra perspektiv. På resurscentret kunde man identifiera goda vårdande krafter som samverkade för att möjliggöra färden från livsleda och lidande till livslust och livsmod.

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetslöshet påverkar den unga människans hälsa. Det borde vara värdefullt; inte bara för den arbetslöse enskilde individen; utan också för samhället i stort, att tidigt upptäcka de arbetslösas vardag och verklighet, försöka slussa in dem i en vårdande kontext för att därigenom i bästa fall kunna ersätta livsledan med livsmod.

Karl Ove Björklund disputerar fredagen den 18 oktober 2019 kl. 12 i auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är docent Lena-Karin Gustafsson, Mälardalens högskola, Sverige, och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Karl Ove Björklund är född 25.8.1959 i Gävle, Sverige. Han avlade studentexamen 1978 vid Polhemsskolan i Gävle, och med.mag.-examen 2019 vid Uppsala Universitet.

Karl Ove Björklund kan vid behov nås per telefon +46 70 751 7112 eller e-post obd@hig.se.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/171409?locale=lsv.

Ove Björklund
Ove Björklund

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.