Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om tonsättaren Olivier Messiaen och modernismens komplexa tonsättarroll

Jonas Lundblad.
Jonas Lundblad

 

MFA i Musik Jonas Lundblads doktorsavhandling i musikvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter A Composite Modernist Composer: A Study of Intersections between Composition, Theorizing, and Performance in Olivier Messiaen.

Disputationen äger rum torsdagen den 25 maj 2023 kl. 12 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Edward Campbell, University of Aberdeen, Skottland, Storbritannien och kustos är professor Johannes Brusila, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Den franske tonsättaren Olivier Messiaen (1908‒1992) bidrog till att skapa modernismens upphöjda tonsättarroll inom konstmusiken. Genom sin egen musik, och som en av 1900-talets mest inflytelserika lärare i komposition, formade han flera av de viktigaste namnen i efterkrigstidens avant garde. Denna nya avhandling bryter ny mark genom att analysera viktiga delar i en ny syn på tonsättare som intellektuella, filosofer och en sorts forskare. Genom kritiska läsningar av hur Messiaen själv beskrev sin verksamhet visar den även på hur vissa aspekter lyftes fram, medan andra förbigicks med tystnad. Främst bland de senare är tonsättares verksamhet som uttolkare av sina egna verk.

Avhandlingen innehåller detaljerade studier om hur Messiaen tog till sig teoretiska principer och omvandlade dem till kompositionsidéer, samt hur han som utövande musiker närmade sig sin egen musik på andra sätt än i sina analyser utifrån tonsättarrollen. Dessutom undersöks hur Messiaens skrifter bidrog till hans genomslag i kulturlivet, särskilt hos de tongivande filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari.

Avhandlingen följer i spåren av ett pånyttfött musikvetenskapligt intresse för modernism som ideal och epok. Genom historisk distans till en tidigare tendens att förstå musiken utifrån tonsättarnas egna premisser skapas möjligheter till ny kunskap och nya uttolkningar av modernismens betydelse. Studiet av Messiaen bygger särskilt på tidigare fördjupade studier om hur tonsättares skrifter bidrog till att skapa deras högre status inom kulturlivet, samt ett vetenskapligt paradigm som lyfter fram framföranden av verk som en självständig aspekt. Den starkt katolskt influerade Messiaen har tidigare ofta behandlats som en religiös särling, snarast att studeras som en del av den modernism han bidrog till att skapa. Som kontrast sätts hans musik, uttalanden och skrifter här medvetet in i sin kontext.

Avhandlingen ger en fördjupad förståelse av hur teoretiserande och framföranden utgjorde centrala delar av Messiaens sammansatta verksamhet som tonsättare. Genom detaljstudier av en av 1900-talets viktigaste komponister och lärare ges också en lång rad perspektiv på framväxten av århundradets upphöjda tonsättarroll, samt metoder för att fortsätta utforska modernismens kosmopolitiska musik.

 

Jonas Lundblad är född 1982 i Örebro, Sverige. Han kan vid behov nås per telefon +46 702 848 034 eller e-post jonas.lundblad@musik.uu.se.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.