Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
25.5.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om svenska befästningar under stora nordiska kriget

FM Ulf Sundbergs doktorsavhandling i nordisk historia framläggs till offentlig granskning fredag 1.6.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702–1710.

Avhandlingen belyser de svenska befästningar som belägrades under åren 1702–1710 i stora nordiska kriget. Studien inleds med en teoretisk genomgång av vad som gör en fästning möjlig att försvara under en längre tid. Därefter presenteras ett empiriskt material kring de belägringar som skedde under perioden. Här märks bland annat belägringarna av Riga, Reval (Tallinn), Narva, Malmö och Viborg, där den senare belägrades två gånger.

Studien visar att det svenska befästningssystemet vid början av stora nordiska kriget var behäftade med allvarliga strukturella fel. Ett av de allvarligaste av dessa fel var att befästningarna var byggda vid platser som inte direkt kunde nås från Östersjön. Detta faktum omöjliggjorde lyckade undsättningsoperationer från Sverige, vilket i sin tur resulterade i att fästningarna obönhörligen föll, trots ett ibland långt och ihärdigt försvar.

De svenska fästningarnas fall orsakade avsevärda avbräck för den svenska stormaktens förmåga att försvara sig. Totalt sett förlorades fler soldater i befästningskriget än i det kända slaget vid Poltava år 1709. När fästningarna föll övergick också kontrollen över de omkringliggande landområdena till motståndaren. De resurser som man från svensk sida hade kunnat tillgodogöra sig tillföll därmed motståndaren.

De svenska fästningarnas fall torde alltså ha varit till avsevärd nackdel för de svenska försvarsansträngningarna under stora nordiska kriget, och bör ha varit en av faktorerna bakom den svenska stormaktens undergång. Anledningarna till att den svenska stormakten lät bygga ett befästningssystem som svårligen skulle kunna stå emot belägringar under lång tid är inte helt uppenbara. En lång skugga kastas dock över fortifikatören Erik Dahlbergh och över kung Karl XI.

Ulf Sundberg disputerar fredagen den 1 juni 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är docent, arkivråd Björn Asker, Riksarkivet, Sverige och kustos är professor emeritus Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi.

Ulf Eskil Erik Sundberg är född 28.9.1956 i Stockholm. Han avlade studentexamen 1976 vid Whitlockska samskolan i Stockholm och filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi 2014.

Ulf Sundberg kan vid behov nås per telefon +46 702 297 680 eller e-post ulf_e_sundberg@hotmail.com.

 

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/156474?locale=lsv

Ulf Sundberg
Ulf Sundberg

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör