Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om rektorers, lärares och elevers upplevelser av samundervisning

Maria Rönn-Liljenfeldt.PeM Maria Rönn-Liljenfeldts doktorsavhandling i specialpedagogik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen har titeln Creating a school culture promoting co-teaching. Experiences of school leaders, teachers and students.

Disputationen äger rum fredagen den 14 juni 2024 kl. 13 i Akademisalen, Åbo Akademi, Strandgatan 2, Vasa. Disputationen kan också följas via videolänk. Opponent är professor emerita Björg Mari Hannås, Nord universitet, Norge och kustos är docent Christel Sundqvist, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

Samundervisning mellan speciallärare och klass- eller ämneslärare är en rekommenderad undervisningsmodell för att stödja alla elever i det gemensamma klassrummet. Samundervisning nämns i forskning och i den nationella läroplanen som ett sätt att differentiera undervisningen och tillgodose de elevbehov som finns i klassen.

Trots detta har tidigare forskning visat att det verkar vara svårt att implementera samundervisning i de finländska skolorna. Användningen av undervisningsmodellen förverkligas i olika grad både mellan och i skolor. Syftet med avhandlingen var att fördjupa kunskapen om rektorers, lärares och elevers upplevelser av samundervisning i skolor (F-6) där undervisningssättet har realiserats och att fördjupa förståelsen för vad som bör beaktas i skapandet av en skolkultur som främjar samundervisning.

Datainsamlingen har bestått av individuella intervjuer med rektorer, enkät riktad till elever i årskurserna 4–6 och gruppintervjuer med lärare. Resultaten visar att eleverna, oavsett om de har specialpedagogiska behov eller inte, uppfattar samundervisning positivt i relation till det egna lärandet, delaktighet och socialt klimat. Enligt rektorerna skulle samundervisning inte vara en realitet i skolorna utan den enskilda lärarens engagemang och intresse. Resultaten indikerar också att om samundervisning ska utvecklas till en naturlig del av skolans verksamhet kan ansvaret inte läggas på den enskilda läraren. Lärarna betonade behovet av strukturer kring samplaneringstid och samundervisning samt tydligt stöd från rektorn vid utveckling av samundervisning.

En central implikation av denna studie är att lärare och rektorer bör bli mer medvetna om lärarkulturen i den egna skolan för att kunna identifiera hinder och möjligheter för att förverkliga samundervisning. Resultaten kring elevers upplevelser av samundervisning visar att undervisningssättet har ett mervärde som behöver beaktas i utvecklingen av den specialpedagogiska verksamheten i skola.

Maria Rönn-Liljenfeldt kan vid behov nås per e-post maria.ronn@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.