Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
22.3.2019
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om rättshjälp i Norden, Storbritannien och Irland

PM Anna Barlows doktorsavhandling i offentlig rätt framläggs till offentlig granskning fredag 29.3.2019 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The Machinery of Legal Aid: A Critical Comparison, from a Public Law Perspective, of the United Kingdom, the Republic of Ireland and the Nordic Countries.

Den internationella människorättslagstiftningen utgår ifrån att alla är lika inför lagen och berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Rättshjälpen är en viktig del av en stats metoder för att möta dessa krav.

Avhandlingen undersöker den offentligrättsliga grunden på vilken rättshjälpen är byggd i de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige), i Storbritannien (Skottland, Nordirland, England och Wales) och i Irland. Ingen av de nio rättsordningarna uppfyller helt kraven ställda av den internationella regleringen, men Finland och Sverige kommer närmast målet.

Forskningen visar att rättshjälpens utformning varierar betydligt mellan de undersökta länderna. Det finns inga tydliga eller förväntade korrelationer mellan de olika länderna. Man kan t.ex. se avsevärda skillnader mellan de finländska och svenska systemen, medan de finländska och irländska systemen har mycket gemensamt.

Det finländska systemet är mycket inkluderande när det gäller vilka personer och mål som kan få hjälp, men rättshjälpssystemet är ändå jämförelsevis billigt för staten. Detta tyder på att befolkningen i Finland sätter mindre ekonomisk press på systemet än vad fallet är i andra länder. Orsakerna till detta är många men som exempel kan nämnas att om en person här förlorar sitt mål i domstolen måste han eller hon ansvara för motpartens juridiska kostnader. Så är inte fallet i alla länder.

Att inom rättshjälpen lära sig och låna av andra länders system är möjligt och kanske önskvärt, men det måste göras försiktigt och med stor eftertanke. Alla rättshjälpssystem är nämligen mycket komplicerade och anpassade till olika samhälleliga sammanhang. Därför är det också naivt att bedöma ett system som generellt ”bättre” än ett annat.

Avhandlingen avslutas med ett förslag om hur befintlig och framtida forskning om rättshjälp kunde struktureras med hjälp av ett nytt ramverk som underlättar konstruktionen av rationella och integrerade nationella system så att de uppfyller folkrättens krav på ett skydd av lagen utan diskriminering.

Anna Barlow disputerar fredagen den 29 mars 2019 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor emeritus Jon T. Johnsen, Universitetet i Oslo, Norge och kustos är professor Markku Suksi, Åbo Akademi.

Anna Barlow är född 1.5.1968 i Kingston-upon-Thames, Storbritannien. Hon avlade studentexamen 1986 vid Richmond-upon-Thames College, UK, LLB 1989 vid London School of Economics and Political Science och PM 2014 vid Åbo Akademi.

Anna Barlow kan vid behov nås per telefon 040 326 6267 eller e-post annambarlow@hotmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/168020?locale=lsv.

Anna Barlow
Anna Barlow

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Pamela Friström
Kommunikatör