Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
5.12.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om proteinet aminoxidas

FM Leonor Lopes de Carvalhos doktorsavhandling i biokemi framläggs till offentlig granskning fredag 14.12.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Bioinformatics Characterization of Amine Oxidases.

I denna avhandling karakteriserades aminoxidaser (AO) med bioinformatiska metoder. AO är proteiner som finns i alla levande organismer och de fungerar som biomarkörer och som målmolekyler för olika terapier. Det är därför mycket viktigt att lära sig mer om AO. De kopparberoende AO (CAO) har olika roller hos människor, till exempel AOC1-proteinet finns i njure, moderkaka, tarm och sädesblåsor och är involverat i histaminmetabolismen. AOC3-proteinet lagras i celler men migrerar till cellytan vid inflammation och transporterar vita blodkroppar till inflammationsställena.

I det här arbetet framkom regler för att formellt klassificera CAO proteiner baserat på ett aminosyramönster. Ytan av AOC1 är dekorerad med sockerrester som är viktiga för proteinets funktion och proteinuttryck. Kunskap om dessa är viktigt när man vidareutvecklar AOC1-behandlingar för personer med brister i histaminmetabolismen. AOC3 är involverad i inflammationer och har framgångsrikt använts i djurmodeller för att med hjälp av PET-avbildning identifiera var inflammationer är lokaliserade. För vidareutveckling av denna diagnostiska teknik behöver interaktionerna mellan AOC3 och PET-spårämnen undersökas på molekylär nivå. Resultaten i denna studie ger detaljer om denna interaktion och kommer att bidra till utvecklingen av AOC3-riktade biomarkörer.

Polyaminoxidaser (PAO) är en annan klass av AO, de är involverade i celltillväxt och utveckling samt anpassning till miljöbelastning. I denna avhandling karakteriserades en cyanobakterie PAO, och viktiga aminosyror för den katalytiska reaktionen identifierades. Denna kunskap kan användas vid design av proteiner som bidrar till utvecklingen av biosensorer.

Leonor Lopes de Carvalho disputerar fredagen den 14 december 2018 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8. Opponent är FD, universitetsforskare Henri Xhaard, Helsingfors universitet och kustos är akademilektor Tiina A. Salminen, Åbo Akademi.

Leonor Lopes de Carvalho är född 27.11.1985 i Vila Franca de Xira, Portugal. Hon avlade studentexamen 2004 vid Escola Secundária Prof. Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira i Portugal, B.Sc.-examen vid Högskolan i Gävle, Sverige, 2011 och FM-examen vid Åbo universitet, 2013.

Leonor Lopes de Carvalho kan vid behov nås per telefon 040 217 5471 eller e-post leonor.carvalho@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/164832?locale=lsv

Leonor Lopes de Carvalho
Leonor Lopes de Carvalho

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör