Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om politisering av familjepolitiska reformer

PM Josefine Nybys doktorsavhandling i socialpolitik framläggs till offentlig granskning fredag 31.1.2020 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Politicising Finnish family policy reform 2007–2017.

Avhandlingen handlar om hur familjepolitiska reformer, som utfördes i Finland 2007–2017, politiserades. Med familjepolitik avses i avhandlingen inkomstöverföringar (t.ex. barnbidrag) och tjänster (småbarnsfostran). Avhandlingen syftar dels till att studera vilka reformer som gjordes under denna tidpunkt, och dels till att studera hur dessa reformer motiverades av den politiska eliten, främst genom att studera vilka (politiska) idéer som framkom i reformprocessen. Tidpunkten för studien präglades en kort tid före, under och en kort tid efter, av den ekonomiska krisen samt av politisk turbulens med flera regeringskonstellationer som förespråkade olika ekonomiska och familjepolitiska lösningar.

Resultatet visar att familjepolitiken ofta reformerades under denna tidsperiod och reformerna bestod av både mindre justeringar, såsom indexjustering av barnbidrag, till radikala reformer, såsom att begränsa den subjektiva rätten till småbarnspedagogik till deltid för icke-sysselsatta familjer. I början av lågkonjunkturen tillämpades justeringar för att förbättra den ekonomiska situationen för (mindre bemedlade) barnfamiljer, men i takt med att den ekonomiska krisen förvärrades gjordes mindre och större nedskärningar inom familjepolitiken.

Reformerna influerades av olika politiska idéer. Å ena sidan gjordes reformer i linje med idéer om sociala investeringar, vilket syftar till att investera i barn, familjer och humankapital för att stärka ekonomin, såsom ändringen av offentlig dagvård till småbarnspedagogik. Å andra sidan utfördes reformer i linje med nyliberal åtstramningspolitik, som syftar till att minska statens inblandning i välfärdsproduktion, samt att rikta socialpolitiska överföringar till dem som anses behöva det mest (antingen sysselsatta eller mindre bemedlade, jmf. universella överföringar). Exempel på detta kan vara begränsningen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik till sysselsatta föräldrar.

Josefine Nyby disputerar fredagen den 31 januari 2020 kl. 12 i Auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor Heikki Hiilamo, Helsingfors Universitet, och kustos är professor Mikael Nygård, Åbo Akademi.

Josefine Nyby är född 1.6.1988 i Vasa. Hon avlade studentexamen 2007 vid Vasa svenska aftonläroverk och socionom (YH)-examen 2011 vid Yrkeshögskolan Novia, samt PM-examen 2015 vid Åbo Akademi.

Josefine Nyby kan vid behov nås per telefon +358 44 303 0031 eller +44 74 8207 8143 eller e-post josefine.nyby@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/175494?locale=lsv.

Josefine Nyby

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.