Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om ojämlika utbildningsmöjligheter för svarta amerikaner

Heidi Katz.
Heidi Katz

PeM Heidi Katz doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Far From the Dream: Exploring the Gap in Educational Opportunities for Black Americans.

Disputationen äger rum torsdagen den 8 december 2022 kl. 10 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa, samt via videolänk. Opponent är professor, Terri N. Watson, The City College of New York, USA och kustos är biträdande professor Emmanuel Acquah, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Forskning visar att svarta elever i USA:s skolor för närvarande inte har lika stora möjligheter till utbildning som vita elever. För att motarbeta denna ojämlikhet krävs en förståelse för hur utbildningsmöjligheterna ser ut i praktiken och en insikt i de olika mekanismer som upprätthåller och reproducerar orättvisa. Denna avhandling utforskar temat utbildningsmöjligheter via ras som lins med målet att identifiera hur skolor och politik kan säkerställa att alla elever får det stöd som krävs för att lyckas både i och utanför skolan. I huvudsak syftar avhandlingen till att fånga upp vad som gör en utbildning emancipatorisk och rättvis.

I avhandlingen tillämpas en kvalitativt driven forskningsdesign med flera metoder i fyra sammanhängande studier. Forskningsansatsen och metoderna för de fyra studierna är olika men besvarar sammantaget de övergripande forskningsfrågorna. Designen med flera metoder möjliggör en komplex undersökning av ojämlikhet som baserar sig på ras och utbildningsmöjligheter ur flera olika perspektiv och på fyra olika nivåer: konceptuell, politisk, institutionell (skola) och individuell.

Den första studien är en studie där kvantitativa och kvalitativa metoder med ett så kallat mixed methods upplägg fokuserar på utbildningsmöjligheter på konceptuell nivå. Som resultat av studien har utvecklats ett ramverk för utbildningsmöjligheter med konsekvenser för både teori och praktik. Ramverket kan anpassas till olika sammanhang för att vägleda skolor och forskare när det gäller att utvärdera eller förbättra jämlika utbildningsmöjligheter.

I den andra studien används en fallstudie med mixed methods för att undersöka status quo gällande ras inom en gymnasieskola med vit majoritet (skolnivå) och fem svarta elevers erfarenheter av skolan (individnivå). Analysen resulterade i en cirkelmodell som synliggör ojämlikhet i fråga om status quo enligt ras och hur detta påverkar elevernas erfarenheter. Cirkelmodellen kan användas av skolor för att undersöka egen status quo och förbättra praxis och undervisningsinnehåll för att se till att alla elever får jämlika möjligheter.

I den tredje studien används tolkande fenomenologisk analys för att närmare undersöka samma uppsättning data som i den andra studien genom att fokusera på de kvalitativa data som samlades in från fem svarta flickor som deltog (individuell nivå). Studien ger en inblick i skolpraktiker som leder till en känsla av att vara fångad (entrapment), men också mer stödjande strukturer och praktiker som ger eleverna en känsla av frihet. Utifrån dessa resultat ges förslag på hur skolor kan vara mer autonomistödjande och inkluderande. Förslagen gäller inte bara svarta flickor, utan kan leda till en mer emancipatorisk utbildning för en bredare elevpopulation.

Den sista studien är en kritisk policyanalys där konvergent mixed methods används i syfte att undersöka hur rasmässig/etnisk jämlikhet främjades eller förhindrades i 61 utbildningspolitiska policyer som infördes och antogs mellan 2020 och 2022. Även om majoriteten av policyområdena visade sig främja jämlikhet, visade en kritisk utvärdering av områdena att de som främjade jämlikhet snarare var symboliska än meningsfulla. Dessutom misslyckades policyerna med att ta itu med många av de strukturella frågor som reproducerar rasrelaterad ojämlikhet. Dessa resultat kräver en utbildningspolitik som går bortom rasneutralitet och uttryckligen riktar sig mot systemisk rasism.

Resultaten av dessa studier visar sammantaget hur rasmässig ojämlikhet uppstår genom skolpraktik och skolpolicyer och vad denna ojämlikhet innebär för svarta elevers skolgång. Genom att fokusera på svarta elevers erfarenheter i en skola med vit majoritet pekar den här avhandlingen på de mer subtila mekanismer som finns i skolorna och som skapar ojämlikhet när det gäller att få tillgång till möjligheter och positiva skolupplevelser. Dessutom undersöker avhandlingen utbildnings-möjligheter på flera olika nivåer, vilket möjliggör en mer komplex förståelse av de sammankopplade faktorer som bidrar till ojämlikhet. Sammanfattningsvis bidrar denna avhandling till både teori och praktik genom att erbjuda praktiska lösningar för att förbättra jämlikheten mellan raser samtidigt som den presenterar nya ramar för att utvärdera och konceptualisera utbildningsmöjligheter.

 

Heidi Katz (f. Turner) är född 1992 i Lebanon, New Hampshire, USA. Hon kan vid behov nås per e-post heidi.katz@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.