Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om Notch-proteinets växelverkan med cellens SUMO-proteiner och keratinproteiner

FM Christian Antilas doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning fredag 25.9.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Cellular regulation of the Notch signaling pathway by Notch-interacting proteins.

Avhandlingen fokuserar på Notch-proteinets växelverkan med cellens SUMO-proteiner och keratinproteiner, och dessa interaktioners konsekvenser för Notch-proteinets aktivitet med påföljande effekter för cellödet och stamcellsspecialisering under cellstress i centrala nervsystemet, och under stamcellsspecialisering i tjocktarmen/kolon.

Eftersom Notch har en så central roll i regleringen av stamcellers delning och specialisering under utveckling och förnyelse av vävnader kan man möjligen med en korrekt modifiering av Notch styra stamcellsspecialisering. Avhandlingen ger molekylära förklaringar till stamcellers reaktioner på bland annat cellstress, vilket inte endast påverkar den embryonala utvecklingen, men även länkar till åldrandets biologi. Att förstå hur Notch regleras av miljömässig stimulans inkluderande cellstress och växelverkan med andra proteiner är också av stor betydelse för cancerforskning, eftersom aktivering av Notch med sådana (stress)reaktioner som är naturliga för tumöromgivningen, eller med sådana (stress)reaktioner som kan uppstå som en följd av cancerbehandling, kan potentiellt förse cellerna med överlevnadsmekanismer som driver ytterligare tumörprogression, läkemedelsmotstånd och återfall.

Uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom och koloncancer är potentiellt konsekvenser av mutationer i proteiner såsom Notch som reglerar kolons ämnesomsättning. I Finland görs årligen över 2000 diagnoser av inflammatorisk tarmsjukdom och under de 20 senaste åren har mängden av diagnoser hos 18–35 åringar fördubblats. Inflammatorisk tarmsjukdom är därutöver en riskfaktor för koloncancer som uppnår över 2500 diagnoser årligen i Finland. Störningar i sådana proteiner som reglerar Notch-proteinets aktivitet förekommer ovanligt mycket i koloncancer.

Ökad kunskap om hur Notch-proteinets aktivitet regleras kan potentiellt bidra till att rationellt utveckla effektivare behandlingar mot nämnda sjukdomar.

Christian Antila disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 25 september 2020 kl. 13. Opponent är docent, universitetsforskare Carina Holmberg-Still, Helsingfors universitet, och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/61344718456?pwd=aTFrYndpMC9IMGx2ejExM1ErYmRqdz09. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Jyri Marco Christian Antila är född 24.12.1983 i Stockholm, Sverige. Han avlade studentexamen 2003 vid Katedralskolan i Åbo, NaK-examen 2009 vid Åbo Akademi, och FM-examen 2011 vid Åbo Akademi.

Christian Antila kan vid behov nås per telefon 044 545 2211 eller e-post christian.antila@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177942?locale=lsv.

Christian Antila

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.