Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om mineralisering av koldioxid

Civ.ing. Evelina Koivistos doktorsavhandling i värme- och strömningsteknik framläggs till offentlig granskning fredag 11.10.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Membrane separations, extractions and precipitations in aqueous solutions for COmineralisation.

De ökade koncentrationerna av koldioxid, CO2, i atmosfären värmer upp denna som ett resultat av att CO2 kan absorbera värme. Anledningen till den snabba globala uppvärmningen i dag är människans användning av fossila bränslen. Att hitta alternativ för att minska utsläppen eller utveckla alternativ för CO2-lagring är av största vikt i detta sammanhang.

Det enda alternativet för avskiljning och lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) i Finland är genom CO2-mineralisering. En process för detta, den så kallade ”ÅA-route”, har därför utvecklats vid Åbo Akademi. I processen extraheras magnesium från magnesiumsilikater genom en termisk reaktion i närvaro av ammoniumsulfat som tjänar som flussalt. Det extraherade magnesiumet fälls därefter ut som magnesiumhydroxid som slutligen reagerar med rökgas för att erhålla magnesiumkarbonat, en stabil förening som lagrar CO2 på ett säkert sätt. Ett alternativ till den konventionella ”ÅA-route” är att processen sker i vattenlösningar i alla steg med ett initialt extraktionssteg där ammoniumvätesulfat och/eller ammoniumsulfat är närvarande. Återvinning av flussalt till >90% är essentiellt för en ekonomiskt intressant process.

Denna avhandling fokuserar på flera olika metoder, bl.a. separering av överskott av vatten efter upplösning (omvänd osmos), utfällning och separation av utfällda produkter i en enhet (lutande sedimentationstankar), extraktion av magnesium från gruvdriftens sidostenar (termisk  extraktion eller extraktion i vattenlösning), separering av två salter från varandra (elektrodialys med monovalenta jonselektiva membran) eller produktion av syror och baser från ingående kemikalier, vilka sedan kan användas igen i processen (elektrodialys med bipolära membran).

Resultaten från alla metoder som används i denna avhandling tyder på att det alternativ för ”ÅA-route” där alla processteg hålls i vattenlösning verkar vara mer gynnsam även när det gäller effektivisering av processen och regenerering av det använda flussaltet.

Evelina Koivisto disputerar fredagen den 11 oktober 2019 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är ass. professor Oded Nir, Ben-Gurion University of the Negev, Israel, och kustos är professor Ron Zevenhoven, Åbo Akademi.

Evelina Koivisto är född 16.9.1988 i Ålidhem, Sverige. Hon avlade studentexamen 2007 vid Luleå Gymnasieskola och civilingenjörexamen 2013 vid Luleå Tekniska Universitet, Sverige.

Evelina Koivisto kan vid behov nås per telefon 0400 732 851 eller e-post evelina.koivisto@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/171340?locale=lsv.

Evelina Koivisto
Evelina Koivisto

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.