Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om mental hälsa och helande i böneläger i Ghana 

M.Phil. Francis Benyahs doktorsavhandling i religionsvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Prayer Camps and Mental Health: A Study of the Religious, Human Rights and Media Dimensions of the Healing of Persons with Mental Illness in Ghana.

Disputationen äger rum lördagen den 9 december 2023, kl. 13 i auditorium Armfelt, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Afe Adogame, Princeton Theological Seminary, New Jersey, USA och kustos är professor Peter Nynäs, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Detta är en artikelbaserad avhandling som utforskar religiösa, till mänskliga rättigheter kopplade och mediebaserade dimensioner av helande i böneläger i Ghana. Bönelägren är center för helande på olika ställen i Ghana (och andra afrikanska länder som Nigeria, Togo osv.). De viktigaste aktiviteterna i dessa läger är bön, fasta, bibelstudier och själavård. Bönelägren i Ghana attraherar människor från olika sociala bakgrunder som uppsöker lägren för att få hjälp med sina svårigheter, som kan vara allt från sociala, finansiella, andliga eller hälsorelaterade problem, såsom infertilitet, HIV/AIDS, anklagelser om häxeri, till sinnessjukdomar osv. En av de viktigaste av dessa aktiviteter har blivit just helandet av psykiska sjukdomar.

Denna studie fokuserar på de praktiker som bönelägren i Ghana utvecklat för att hela människor med psykiska sjukdomar. Den har genomförts genom utförliga intervjuer med patienter och vårdare – både lägrens egen personal och utbildade hälsovårdare som arbetar i samarbete med dem. Teoretiskt grundar sig studien på Akanfolkets i Ghana egna förståelse av hälsa och helande och hur denna traditionella syn på helande i bönelägren omskapats genom pingströrelsens teologi. Genom en tolkande, fenomenologisk analys av djupintervjuer med patienter, personal och professionella vårdare visar denna studie på de olika sätt på vilka bönelägren tagit på sig en viktig roll i helandet och vården av människor med psykiska problem i Ghana. Studien argumenterar för att bönelägrens förklaringar av psykiska sjukdomar och deras vård av dem blivit så populära i Ghana för att de resonerar med lokalbefolkningens världsbild. Studien lyfter fram de utmaningar som vården av de psykiskt sjuka vid bönelägren står inför, såsom frihetsberövande, till och med fastkedjande, strukturella och logistiska begränsningar och finansiella svårigheter. Studien lyfter också fram nätverket mellan böneläger och professionell vårdpersonal som en ny möjlighet för skapandet av kulturell kompetens för dem som arbetar inom psykiatrisk vård i Ghana.

Studiens slutsatser visar att förståelsen av hälsa och helande och den allmänna förståelsen av vad en person egentligen är påverkar hur man ser på och behandlar psykisk ohälsa. Denna förståelse påverkar också hur man tolkar psykisk ohälsa och vilka terapeutiska ingrepp som patienter och närstående väntar sig. Bönelägren erbjuder socialt stöd och vägar för patienter för att arbeta med sin sjukdom genom att behärska sina rädslor och återkommande beteendemönster. Lägren erbjuder också hopp för dem som kämpar med kroniska psykiska sjukdomar. Slutsatserna antyder också att de missförhållanden som finns på bönelägren påverkas av lokala trossystem och handlingsmönster, liksom logistiska och strukturella hinder. Studien visar också att de beskrivningar media ger av psykisk ohälsa och bönelägren i Ghana påverkas av den målgrupp som det ifrågavarande mediet primärt riktar sig till.   

 

Francis Benyah kan vid behov nås per e-post francis.benyah@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.