Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
15.2.2019
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om mental hälsa hos unga i Iran och hos dödsdömda kvinnliga fångar i Iran

MA Jalal Khademis doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning fredag 22.2.2019 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Aspects of Mental Health in Adolescents and Female Prisoners in Present-Day Iran.

Avhandlingen undersöker den mentala hälsan hos dels ungdomar i Iran, dels hos dödsdömda kvinnliga fångar i Iran. Den mentala hälsan bland ungdomarna jämfördes ytterligare med motsvarande data från ungdomar i samma ålder (13–15 år) i Österbotten, insamlade i samband med den s.k. ungdomsenkäten i Österbotten. De iranska ungdomarna var till antalet 1001, de finska var 2205.

Det visade sig att det förekom stora skillnader beträffande den mentala hälsan i båda länderna, framförallt beträffande könsskillnader. Det är allmänt känt att tonårsflickor i väst mår betydligt sämre än tonårspojkar. Tonårsflickor får signifikant högre poäng på t.ex. depression och ångest, och så är fallet också Finland och i Österbotten.

I Iran visade det sig att så inte var fallet. I Iran förekom ingen könsskillnad beträffande poäng för depression och ångest. Detta visar att den könsskillnad som anses normal i västvärlden i själva verket är kulturbunden, och inte ett uttryck för en allmänmänsklig utveckling. I Iran led också pojkarna i högre utsträckning av s.k. skolburnout än flickorna, medan det i Finland är tvärtom.

Undersökningen av den mentala hälsan hos dödsdömda kvinnliga fångar i Iran är den första i detta slag i hela världen; ingen liknande har någonsin gjorts. Det var fråga om sammanlagt 35 dödsdömda kvinnliga fångar, som i regel fått sin dom p.g.a. mord på sina äkta män. De jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 35 ”normala” kvinnor i samma ålder, från samma ort. Som förväntat led de fängslade i högre grad av ångest, depression och aggression. De hade också mindre socialt stöd. Det var också vanligare hos dem med en familjehistoria omfattande missbruk och suicidalitet.

Jalal Khademi disputerar fredagen den 22 februari 2019 kl. 13 i auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa.Opponent är professor Helen Cowie, University of Surrey, Storbritannien och kustos är professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi.

Jalal Khademi är född 19.9.1984 i Iran. Han kan vid behov nås per telefon 040 834 1993 eller e-post jalal.khademi@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/167671?locale=lsv.

Jalal Khademi
Jalal Khademi

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Pamela Friström
Informatör