Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om Lydia Wahlström som politisk teologi

Ewa Lindqvist Hotz.
Ewa Lindqvist Hotz

TK, M.A. Ewa Lindqvist Hotz doktorsavhandling i systematisk teologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Faran ropar mitt namn! Lydia Wahlström som politisk teologi.

Disputationen äger rum fredagen den 7 juni 2024 kl. 14 i Stora Auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är docent Johanna Gustafsson Lundberg, Lunds universitet, Sverige och kustos är professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

Sammanfattning:

Denna doktorsavhandling i teologi skär rakt in i två brännande samhällsfrågor i vår samtid: frågan om den enskilda människans politiska status och frågan om demokratins framtid. Den antropologiska grunden för den moderna demokratin har ett ursprung i den judisk-kristna förståelsen av den enskilda människans värdighet och integritet, hennes frihet och ansvar. Författaren driver tesen att kristen politisk teologi har en historisk plikt att värna detta demokratiska arv, idag och i kommande generationer.

”Faran ropar mitt namn! Lydia Wahlström som politisk teologi” syftar till att lämna ett konstruktivt bidrag till den politiska teologins forskningsfält genom användningen av teologisk biografi som metod. I studien konfigureras och tolkas livsberättelser om Lydia Wahlström (1869–1954), historiker och välkänd offentlig person i Sverige under 1900-talets första hälft, som en källa till att utveckla teologiska perspektiv som fördjupar förståelsen av vad det innebär att försvara och stärka den enskilda människans frihet och ansvar i vår egen tid.

Studien synliggör hur en innovativ användning av teoretiska perspektiv hämtade från skandinavisk skapelseteologi i allmänhet, och Gustaf Wingren i synnerhet, kan utgöra en viktig resurs för en förståelse av kristendomen och hur denna teologi kan bidra till att stärka demokratins antropologiska förutsättningar. Det konstruktiva resultatet av författarens framställning handlar om hur ett specifikt mänskligt liv, narrativt konfigurerat med hjälp av skapelseteologi, kan konceptualiseras som ”Lydia Wahlström som politisk teologi” – och hur denna omvänt kan visa på skapelseteologins politiska potential.

Undersökningens övergripande design är metodologiskt inspirerad av Paul Ricoeurs hermeneutik och hans förståelse av livstolkningen som en trefaldig mimesisprocess: prefiguration (del I), konfiguration (del II) och refiguration (del III).

 

Ewa Lindqvist Hotz är född 1972 i Lund. Hon kan vid behov nås per e-post ewa.lindqvisthotz@svenskakyrkan.se.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.