Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
21.3.2019
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om levd ecklesiologi i Svenska kyrkan

TK Andreas Holmbergs doktorsavhandling i teologisk etik med religionsfilosofi framläggs till offentlig granskning torsdag 28.3.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Kyrka i nytt landskap: En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan.

Avhandlingens två centrala utgångspunkter är: Att teologi skapas och formas i lokala kyrkors församlingsliv, samt att teologi inte bara kommer till uttryck i text och tal, utan också genom sociomateriella företeelser som exempelvis föremål, praktiker, traditioner, mat och artefakter.

Studien fokuserar på församlingar inom Svenska kyrkan som verkar i utpräglat mångkulturella och mångreligiösa kontexter där tillhörigheten till Svenska kyrkan är låg (15-25 %). Studiens syfte är att identifiera den ecklesiologi som växer fram i denna typ av församlingar och diskutera på vilket sätt den konstruktivt bidrar till annan svenskkyrklig ecklesiologi. Med ecklesiologi menas föreställningar om vad kyrkan är eller borde vara.

Ett andra syfte med studien är att utgöra ett metodologiskt bidrag genom att i teori och praktik visa hur teologer kan gå tillväga för att lyssna in och ta till vara på den teologi som gestaltas och växer fram i lokala kyrkors församlingsliv.

Fyra metoder (deltagande observation, intervjuer, fokusgrupper och dokumentanalys) används på tre fallstudier vilket resulterar i ett omfattande empiriskt material. Genom induktiv analys av materialet identifieras ett flertal aspekter av ecklesiologi. Några av dessa ecklesiologiska aspekter fördjupas och diskuteras ingående i dialog med annan svenskkyrklig ecklesiologi och teologi.

Den levda ecklesiologi som identifieras betonar församlingsgemenskapen. Den kännetecknas också av kyrkfolksekumenik och avhandlingen presenterar begreppet pankristen gemenskap som ett sätt att omtala detta fenomen. Vidare omfattar den levda ecklesiologi en religionsteologisk praktik av gästfrihet vilket utgör ett väsentligt bidrag till svenskkyrklig ecklesiologi och religionsteologi. Den levda ecklesiologin vittnar också om en pågående förskjutning vad gäller svenskkyrkliga församlingars sätt att förstå sin plats i, och sin relation till, omvärlden. Detta beskrivs som en påbörjad resa från självtillräcklighet och kontroll till beroende och tillit.

Andreas Holmberg disputerar torsdagen den 28 mars 2019 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är lektor Marlene Ringgaard Lorensen, Københavns universitet, Danmark och kustos är biträdande professor Pamela Slotte, Åbo Akademi.

Andreas Holmberg är född 22.12.1966 i Lund, Sverige. Han avlade studentexamen 1985 vid Lundby gymnasium, Göteborg och TK-examen 1993 vid Uppsala universitet.

Andreas Holmberg kan vid behov nås per telefon +46 702 133 432eller e-post andeholmberg@gmail.com.

Andreas Holmberg
Andreas Holmberg (fotograf Andreas Lundberg)

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Pamela Friström
Kommunikatör