Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om Iván Szelényis ironi som metod för neoklassisk sociologi

Karmo Kroos.
Karmo Kroos

MA Karmo Kroos doktorsavhandling i sociologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Irony as a Method of Neoclassical Sociology: Towards a Reconstruction of Iván Szelényi’s Methodology.

Disputationen äger rum fredagen den 16 december 2022 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo, samt via videolänk. Opponent är professor Michael D. Kennedy, Watson Institute, Brown University, USA och kustos är professor Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Ironi som metod för nyklassisk sociologi: mot en rekonstruktion av Iván Szelényis metodologi

Iván Szelényi är en av de mest framgångsrika och etablerade samtida sociologerna med ursprung i Central- och Östeuropa. Hans verk – en reflexiv sociologi om de intellektuella – bygger på vad han tillsammans med sina elever kallar ironi som metod för neoklassisk sociologi. Även om detta metodologiska tillvägagångssätt har väckt viss uppmärksamhet är dess egentliga innebörd relativt okänd. För att bättre förstå Szelényis metod måste man undersöka den mentala modell som hans forskning utgår ifrån, dvs. hans uppfattning om ontologi, epistemologi, metodologi, utbildning, kvalitativ analys, kvantitativ analys, retorik, kunskapens natur, kunskapsackumulering, kriterierna för vetenskaplighet och kvalitet, hegemoni, kontroll, axiologi, forskningens politiska implikationer, forskarens roll, etik, reflexivitet samt förenligheten och jämförbarheten av olika vetenskapliga paradigm. Dessa metodologiska grundvalar har av Bourdieu och hans medarbetare i boken The Craft of Sociology från 1991 även kallats ”systemet av intellektuella vanor”. De analyseras i olika delar av min avhandling, som syftar till en rekonstruktion av Szelényis metod för ironisk undersökning.

Avhandlingen sönderfaller i tre huvudkapitel och inleds med en översikt över hur ”ironi” har (miss)brukats inom humaniora och samhällsvetenskap, och förser läsaren med en konceptuell bakgrund och ett jämförande sammanhang. Det andra kapitlet presenterar materialet och metoderna för min undersökning. Efter att ha argumenterat för min tillämpning av ”de nya reglerna för sociologisk metod”, som Giddens lade fram 1976, redogör jag för min studies underliggande antaganden. Därefter följer en närmare presentation av den teoretiska forskningstradition som den anknyter sig till. I det andra kapitlet pekas också på de metodologiska begränsningarna av min studie.

Avhandlingens längsta del, som upptar det tredje kapitlet, innehåller en analys av de metodologiska grunderna för Ivan Szelényis forskargärning. För att förstå och förklara ironi som metod för neoklassisk sociologi klassificerar och diskuterar jag kritiskt hans syn på ovannämnda metodologiska aspekter – från ontologi till förenligheten och jämförbarheten av olika vetenskapliga paradigm.

I det avslutande kapitlet reflekterar jag över mitt försök att rekonstruera Szelényis metafysiska patos i syfte att bättre förstå ironi som metod inom neoklassisk sociologi. Jag vill visa hur Szelényis tankeväckande sociologiska forskning gynnats av en ironisk udd, även om ironin inte brukar tas på allvar som metod. Szelényi använder ironi som avsiktlig provokation och/eller intellektuell intrig som i praktiken kombinerar kritisk teori och postpositivism å ena sidan samt element i humaniora och samhällsvetenskap å den andra. På detta sätt visar han att humaniora och vetenskap, med subjektiv och kvalitativ respektive objektiv och kvantitativ analys, är oskiljaktiga.

 

Karmo Kroos är född 1976 i Tallinn, Estland. Han kan vid behov nås per telefon +372 506 2420 eller e-post karmo.kroos@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.