Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om innovativa material för vattenrening

Maryam Hmoudah.
Maryam Hmoudah

M.Sc. (Chem.Eng.) Maryam Hmoudahs doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen har titeln Innovative Materials for Water Purification.

Disputationen äger rum torsdagen den 30 maj 2024 kl. 14 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är Associate Professor Jakob Munkholt Christensen, Danmarks tekniske universitet, Lyngby, Danmark och kustos är professor Tapio Salmi, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

Sammanfattning:

Den osäkra framtiden för sötvattenresurser är utan tvekan en allvarlig utmaning för levande varelser. Mänskliga aktiviteter genererar skadliga föreningar eller föroreningar som bör behandlas innan de släpps ut i ekosystemet. Det kaotiska utsläppet av organiska och oorganiska föreningar anses vara ett långvarigt och förvärrat globalt problem. Särskilt nya föroreningar, såsom farmaceutiskt aktiva substanser (PhAC), produkter för personlig vård, ytaktiva ämnen, olika industriella tillsatser och hormonstörande kemikalier, har visat sig skada människors hälsa och ekologiska system. De flesta av de nuvarande fysiska, kemiska och biologiska teknikerna som används vid rening av avloppsvatten är oöverkomligt dyra och står inför många operativa utmaningar. Därför kan utvecklingen av ekonomiska, lönsamma och skalbara tekniker på ett avgörande sätt säkra tillgången till säker och bra dricksvattenkvalitet.

Framstegen under de senaste två decennierna inom avloppsreningsteknik, inklusive adsorption på icke-konventionella fasta ämnen, avancerad oxidation och fotodegradering har fått stor uppmärksamhet. Dessa teknologier har många fördelar jämfört med andra behandlingstekniker, såsom enkelhet, kostnadseffektivitet och enkel drift, inklusive tillämpning av måttliga driftsförhållanden.

Huvudsyftet med denna doktorsavhandling är att undersöka effektiviteten hos nya in-house framställda material för att avlägsna nya föroreningar från avloppsvatten såsom ibuprofen, bromokresolgrönt, alizarinrött s och metylenblått, och jämföra dem med klassiska kommersiella material främst genom adsorption och fotonedbrytning. Både batch- och semi-batch-lägen studerades med hänsyn till olika driftsparametrar för att undersöka kinetiken. Detta arbete inkluderar även experimentell datavalidering genom simuleringar för batch- och semi-batchsystem. Avancerad reaktormodellering utfördes, för att beskriva de insamlade data i båda skalorna med ett rigoröst tillvägagångssätt, med beaktande av både fysikaliska och kemiska fenomen som förekommer i reaktionsnätverket, d.v.s. diskriminerande massöverföring och reaktionsbegränsande steg.

Maryam Hmoudah är född 1986 i Nablus, Palestina. Hon kan vid behov nås per telefon +972 595 229 317 eller e-post maryam.hmoudah@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.