Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om hur livskraft kan stödjas hos äldre arbetstagare

Tina Söderbacka.
Tina Söderbacka

HvM Tina Söderbackas doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Vitality, health, and work. The older person’s vitality sources.

Disputationen äger rum fredagen 2 december 2022 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa, samt via videolänk. Opponent är docent Jari Kylmä, Tammerfors universitet och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Idag är målet i många länder att höja pensionsåldern, eftersom bristen på personal inom många områden ständigt blir större, samtidigt som människans förväntade livslängd ökar. Denna doktorsavhandlings syfte är att få en djupare förståelse för hur livskraft kan stödjas hos äldre arbetstagare. I första delstudien deltog äldre personer i en enkät och 2579 svar analyserades. En bekräftande gemenskap, meningsfulla aktiviteter, optimalt hälsotillstånd och inre styrka är viktiga källor till livskraft. Hämmande faktorer är händelser i världen och i närmiljön som hotar meningsfullhet, psykiska bördor och sjukdom eller ett begränsat liv.

Den andra delstudien utfördes som en intervjustudie med 15 äldre arbetstagare inom hälso-och sjukvården. Planer på att fortsätta arbeta är beroende av inre och yttre hälsoresurser. Inre hälsoresurser är upplevelsen av att få använda sina kunskaper, personliga värderingar och hälsotillståndet. Yttre hälsoresurser är ett meningsfullt arbete, arbetsgemenskap, arbetsmiljö samt förmåner.

Den tredje studiens syfte var att via tidigare vetenskapliga artiklar svara på vilken typ av interventioner som har gjorts för att stödja äldre arbetstagares hälsa samt vilka effekter dessa har på arbetsförmågan. Färre hälsorisker kan uppnås genom hälsorådgivning. Via mätningar och screening kan man följa upp arbetsförmåga och hälsotillstånd. Ledarskapsutbildning och stöd från förmän påvisade positiva effekter på arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Ett meningsfullt arbete där man har möjligheter att använda sina kunskaper och färdigheter stärker den äldre arbetstagarens livskraft. För att stödja ett längre arbetsliv behöver företagshälsovården och arbetsgivaren följa upp sjukskrivningar och ge tidigt stöd för att upprätthålla arbetsförmågan för arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga. En individuell vårdplan och stöd för arbetstagaren vid återgång till arbetet efter en lång sjukskrivning är också nödvändigt. Företagshälsovården som kan påverka både på individ- och organisationsnivå har en unik roll i att stödja arbetstagarens livskraft och välbefinnande på arbetsplatsen.

 

Tina Söderbacka är född 1969 i Nykarleby. Hon kan vid behov nås per telefon +358 50 597 1693 eller e-post tina.soderbacka@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria. 

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.