Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
19.2.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om extraktivämnen i barrträd

DI Linda Nisulas doktorsavhandling i trä- och papperskemi framläggs till offentlig granskning fredag 23.2.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Wood Extractives in Conifers: A Study of Stemwood and Knots of Industrially Important Species.

Finns det hälsofrämjande ämnen i julgranen du just slängde ut? Var i granen gömmer de sig? Svaren på dessa frågor hittar du i DI Linda Nisulas avhandling Wood extractives in conifers. Avhandlingen är omfattande, där kartläggs halter och fördelning av extraktivämnen i 39 olika barrträdsarter som används av skogsindustrin runt om i världen. Arbetet kommer att fungera som en värdefull informationskälla för forskare och utvecklingspersonal som undersöker och utvecklar naturenliga produkter ur skogsråvara.

Extraktivämnen i träd kan grovt indelas i två grupper: fettlösliga och vattenlösliga. De fettlösliga extraktivämnena orsakar problem i massa- och pappersbruk, främst i form av klibbiga avsättningar. Men dessa extraktivämnen kan också tas till vara och utnyttjas för framställning av talloljeprodukter som används framförallt i färger, lacker, lim och tvättmedel, samt för sterolprodukter som används i funktionella livsmedel och kan sänka kolesterolhalten i blodet.

En specifik del av trädet, kvistroten, det vill säga den del av grenen som finns inne i trädstammen, innehåller mycket höga halter av både fett- och vattenlösliga extraktivämnen. De vattenlösliga extraktivämnena uppvisar stark bioaktivitet och många är starka antioxidanter. Flera har också hälsofrämjande effekter, vilket gör att de redan nu används som aktiva ingredienser i kosttillskott och kosmetika.Denna avhandling åskådliggör tydligt de stora skillnaderna mellan olika trädarter samt mellan olika delar av stammen, speciellt gällande de vattenlösliga extraktivämnena. Kviströtterna innehöll i många fall flera hundra gånger högre halter än stammen i övrigt. Flera av arterna lämpar sig därför väl som råmaterial för industriell produktion.

Utvinning av extraktivämnen ur träd kan ge oss nya hälsofrämjande ämnen, ersätta oljebaserade produkter samt bidra till en mer hållbar produktion av naturenliga, kemiska produkter och material.

Linda Nisula disputerar fredagen den 23 februari 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är docent Rolf Gref, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, Sverige och kustos är professor emeritus Bjarne Holmbom, Åbo Akademi.

Linda Maria Elisabeth Nisula är född 6.8.1978 i Vasa. Hon avlade studentexamen 1997 vid Kristinestads gymnasium och diplomingenjörsexamen vid Åbo Akademi, 2003.

Linda Nisula kan vid behov nås per e-post linda.nisula@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/149340?locale=lsv


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör