Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om den klassiska utbildningen vid grammar schools vid tiden för engelska restaurationen

FM Tommi Alhos doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen framläggs till offentlig granskning lördag 22.2.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Classical Education in the Restoration Grammar School: A Case Study of Orationes et carmina aliaque exercitia (Canterbury Cathedral Archives, Lit. MS E41).

Tommi Alho berättar följande om sin avhandling:

Utgående från manuskriptet Orationes et carmina aliaque exercitia (Lit. MS E 41, Canterbury Cathedral Archives) har jag i denna avhandling undersökt den klassiska utbildningen vid grammar schools under tiden för den engelska restaurationen.

Grammar schools kunde jämföras med trivialskolorna i Sverige-Finland.  Manuskriptet innehåller tal, dikter och skådespel som eleverna vid Canterbury King’s School framförde under åren 1665–1684 på latin, engelska och grekiska. I skolan firades under året fyra tal- och skådespelsdagar, och i manuskriptet är texterna indelade i motsvarande undergrupper. Den 29 maj firades restaurationen av monarkin och födelsedagen av konung Karl II på vad som kallades Oak Apple Day. Den 5 november firades minnet av den misslyckade krutkonspirationen på vad som kallades Guy Fawkes-dagen. I december ansökte eleverna om jullov av dekanus för Katedralen i Canterbury, och innan fastan inleddes tävlade skolgossarna om vem som var bäst i att lösa gåtor och att framföra tal. Manuskriptet omfattar 69 föreställningar arrangerade i 17 årligen återkommande cykler.

Hittills har forskningen kring den klassiska utbildningen i England under den tidigmoderna tiden fokuserat i huvudsak på sekundära källor, såsom läroböcker, skolundervisningsplaner och manuskript som lärare författat.  Det är förmodligen av denna orsak som skolundervisningen under denna tidsperiod har av forskningen framförts som utpräglat konservativ. I min avhandling utmanar jag dock denna uppfattning. Jag analyserar texter som skolgossarna själva skrivit. Manuskriptet Orationes utgör den mest omfattande samling av denna typs texter från den tidigmoderna perioden i England. Metodologiskt använder jag mig främst av filologisk texttolkning, mindre av litteraturforskningsmetoder.

Forskningshelheten består av fyra delpublikationer. Publikation I undersöker texterna i Orationes ur performativitessynpunkt, särskilt hur grammatiken framställs. Publikation II betraktar textsamlingens tal och dikter såsom skolexerciser. Jag påvisar hur exerciserna förenar undervisningen i retorik med skolelevernas etiska uppfostran.  Publikation III diskuterar en särskild dramatisk genre, de så kallade bellum grammaticale-skådespelen. I artikeln inordnar jag föreställningarna vid King’s School i en större dramatisk kontext. Publikation IV diskuterar föreställningarna på Guy Fawkes-dagen mot bakgrund av det litterära och politiska läget under början av 1600-talet.

På basis av avhandlingen kan man göra två centrala observationer. Dels fann jag att drama och performativitet var särskilt viktiga element i skolundervisningen under restaurationen och dels framkom vikten av dialogiskheten i Orationes-texterna med den samtida litteraturen och med aktuella samhälleliga händelser.

Tommi Alho disputerar lördagen den 22 februari 2020 kl. 12 i Auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Sarah Knight, University of Leicester, Storbritannien, och kustos är professor Anthony Johnson, Åbo Akademi.

Tommi Mikael Alho är född 15.10.1980 i Åbo. Han avlade studentexamen 2000 vid Turun klassillinen lukio och FM-examen 2000 vid Åbo universitet.

Tommi Alho kan vid behov nås per telefon 050 326 1629 eller e-post tommi.alho@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/176199?locale=lsv.

Tommi Alho

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.