Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om delaktighet som hälsobringande nytta

HvM Anna-Greta Olsio-Tuiskus doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 9.10.2020 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Delaktighet som hälsobringande nytta. En studie ur ett vårdvetenskapligt hälsoperspektiv.

I avhandlingen granskas meningsinnehållet i begreppen delaktighet och nytta i relation till begreppet hälsa och hälsofrämjande vård utifrån ett caritativt vårdvetenskapligt hälsoperspektiv. Avhandlingen innehåller en teoretisk begreppsstudie och en empirisk studie som innefattar intervjuer med deltagare i 50-årshälsoundersökning och i Botnia-undersökningen. I avhandlingen fokuseras intresset på människans egen upplevelse av det som är nyttigt och välgörande för hälsan och hur delaktighet kan ge hälsonytta.

Avhandlingens resultat visar att det metaforiska uttrycket ”att vara i lag” innefattar det centrala i delaktighetens innebörd av hälsobringande nytta. Det visar på gemenskapens och relationernas betydelse som bringare av hälsonytta.

Nyttan med hälso- och Botnia-undersökningen framträder i en upplevelse av en hälsofrämjande, insiktsfull och trygghetsskapande delaktighet. Släktbandens meningsskapande innebörd väcker till större hälsoengagemang.

Gemenskap kan förstås som en nyttokälla som ger mer hälsa i livet och mer liv i hälsan. Det handlar om en delaktighet som väcker ansvar och ger glädje, som blir till egen och andras nytta. Det innefattar familjegemenskapens fostrande samvaro samt promenaden som ger möjlighet till meningsfull delaktighet med andra människor, djur och natur.

I belysning av den mångdimensionella hälsomodellen får hälsonyttans prislapp en ny innebörd. Det är i människans egenvårdande livs- och hälsoprocesser som hälsonytta alstras. Innebörden i hälsofrämjandets verkningsfullhet kan inte bara kopplas till kostnads – nyttokalkyler utan bör hellre beskrivas i faktorer som bidrar till människans tillväxt i hälsa.

Anna-Greta Olsio-Tuisku disputerar vid Åbo Akademi i Vasa fredagen den 9 oktober 2020 kl. 12. Opponent är professor Monica Eriksson, Högskolan Väst, Sverige, och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Anna-Greta Olsio-Tuisku (Kangas) är född 10.12.1947 i Närpes. Hon avlade studentexamen 1967 vid Kristinestads samlyceum och HvM-examen 1992 vid Åbo Akademi.

Anna-Greta Olsio-Tuisku kan vid behov nås per telefon +358 50 010 1253 eller e-post ag.olsio-tuisku@luukku.com.

 

Klicka här för att komma åt avhandlingen i Doria.

Anna-Greta Olsio-Tuisku

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.