Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om behovet av att stöda ämneslärarnas användning av informations- och kommunikationsteknik inom huslig ekonomi

Karin Sundqvist.
Karin Sundqvist

PeM Karin Sundqvists doktorsavhandling i pedagogik framläggs till offentlig granskning vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Digitalisation Meets Home Economics Teachers: A Mixed-Methods Study of the Conditions Related to Finnish Home Economics Teachers’ Use of Information and Communication Technologies.

Disputationen äger rum fredagen den 27 oktober 2023 kl. 10 i Akademisalen, Åbo Akademi, Strandgatan 2, Vasa. Disputationen kan också följas via videolänk. Opponent är professor Minna Autio, Helsingfors universitet och kustos är docent Gunilla Eklund, Åbo Akademi.

Sammanfattning

 

Vardagen i stort blir allt mer digitaliserad men att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) och utveckla elevens digitala kompetens i huslig ekonomi, är ännu inte helt självklart. Resultaten från avhandlingen visar ett tydligt behov av att stöda ämneslärarnas användning av IKT inom huslig ekonomi på många olika plan.   

Tidigare forskning och rapporter pekar på att användningen av IKT inte är särskilt utbredd inom konst- och färdighetsämnen inom den grundläggande utbildningen i Finland, inte minst inom huslig ekonomi. I den här avhandlingen har ämneslärarnas användning av IKT i huslig ekonomi och de faktorer som påverkar deras användning undersökts med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Kvantitativt data samlades med enkät år 2016 och involverade totalt 161 ämneslärare i huslig ekonomi från både svensk- och finskspråkiga skolor i årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen i Finland. Av dessa ämneslärare valdes 12 lärare ut för att delta i en kvalitativ intervjustudie år 2019. 

Resultaten från avhandlingen tyder på att utvecklingen av elevernas digitala kompetens inom läroämnet huslig ekonomi inte ges tillräckligt prioritet när digitala verktyg och andra IKT-verktyg används i undervisningen. Ett flertal hindrande och motiverande faktorer till lärarnas användning av IKT kunde också identifieras. Avhandlingen betonar till exempel behovet av att stöda lärarnas utveckling av den digitala kompetensen, och detta behov framträdde särskilt bland äldre lärare. Samtidigt visar avhandlingen att lärare som använde IKT i mycket begränsad omfattning hade lägre tilltro till sin förmåga att använda IKT i undervisningen, och upplevde inte samma grad av nytta med att använda IKT inom huslig ekonomi. Detta jämfört med lärare som använde IKT i större utsträckning. Lärarnas uppfattningar om nyttan med IKT utgjorde ytterligare en motivationsfaktor som påverkade lärarnas användning av IKT i huslig ekonomi. Sett till faktorer på miljönivå, identifierades de flesta som utmaningar. Många av dessa utmaningar kan ses som särskilt specifika för läroämnet huslig ekonomi i och med att de ofta var kopplade till läroämnets karaktär. Att ämneslärare i huslig ekonomi väljer att nedprioritera användningen av digitala verktyg hade bland annat att göra med den omfattande läroplanen för huslig ekonomi, läroämnets låga status, de höga förväntningarna från både elever och lärare att få göra något praktiskt under lektionerna och det begränsade antalet undervisningstimmar i huslig ekonomi. Användning av IKT kräver helt enkelt betydande tidsinsatser. Förvånansvärt många lärare var också missnöjda med antingen skolans internetanslutning, den digitala utrustningen eller tillgången till digitala läromedel. En grundläggande förutsättning är att lärarna har tillgång till tillräckliga resurser, både när det gäller tidsresurser och en väl fungerande IKT-infrastruktur. 

Genom att tillämpa Banduras triadiska teori om ömsesidig determinism, påvisar resultaten från denna avhandling att det finns ett behov av att stärka lärarnas motivation, handlingskraft och tilltro till sin förmåga att använda IKT i undervisningen, och bemöta samt hantera de utmaningar som identifierats i denna avhandling. Det är av avgörande betydelse att ämneslärarna inom huslig ekonomi får möjligheten att skapa positiva erfarenheter av att bemästra sin IKT-användning, och övervinna de utmaningar som uppstår i undervisningen. Kollegialt stöd, men också tekniska och pedagogiska stödinsatser på skol- och klassrumsnivå med möjligheter till återkoppling framhålls som viktigt.  

Karin Sundqvist är född 1988, Helsingfors. Hon kan vid behov nås per e-post karin.sundqvist@abo.fi.
 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.   

Klicka här för pressbild på disputanden.  

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.