Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om arbetsrelaterad stress och burnout

Naima Akhtar Maliks doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning torsdag 13.6.2019 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Occupational Stress and Burnout among University Teachers in Pakistan and Finland.

I avhandlingen undersöktes och jämfördes förekomsten av arbetsstress och burnout (sjukskrivning p.g.a. utmattning) bland universitetslärare i Finland och Pakistan. Sambanden mellan stress och psykosociala faktorer undersöktes också.

Könsskillnader förekom, såtillvida att kvinnliga lärare uppvisade mer stressymptom både i Finland och Pakistan. I Pakistan förekom också burnout oftare hos kvinnor. I Pakistan var burnout, kanske något oväntat, vanligare bland yngre lärare i 26–35 års ålder än bland äldre. Universitetslärare i Finland uppskattade sin arbetsmiljö som bättre än vad deras kolleger i Pakistan gjorde. De upplevde också mer socialt stöd, och bättre möjligheter till karriärsutveckling. I bägge länder visade det sig, att goda familjerelationer hade en stressreducerande effekt på arbetslivet. Sammanfattningsvis kan konstateras att stress och burnout förekom i bägge länder, men förhållandena var generellt sämre för universitetslärare i Pakistan, och för kvinnor i bägge länder. Yngre lärare i Pakistan verkade vara speciellt utsatta.

Naima Akhtar Malik disputerar torsdagen den 13 juni 2019 kl. 12 i auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor emerita Helen Cowie, University of Surrey, Storbritannien och kustos är professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/169165?locale=lsv.

Ingen bild tillgänglig.