Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om användningen av κ-karragenan inom undervisning och vid skapandet av kemiska trädgårdar

Anna Fogde

FM Anna Fogdes doktorsavhandling i fysikalisk kemi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Utilizing κ-carrageenan hydrogels in teaching, outreach and chemical gardens.

Disputationen äger rum fredagen den 4 augusti 2023 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo. Opponent är biträdande professor Jitka Čejková, University of Chemistry and Technology Prague, Tjeckien och kustos är docent Thomas Sandberg, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Karragenan är en grupp av biopolymerer som utvinns ur rödalger och som har stor användning bland annat inom livsmedelsindustrin. De kan också användas för att skapa hydrogeler, det vill säga tredimensionella nätverksstrukturer med förmåga att hålla stora mängder vatten. Avsikten med den här avhandlingen är att undersöka användbarheten hos hydrogeler baserade på κ-karragenan inom undervisning och utåtriktad verksamhet ämnad för skolgrupper samt för att skapa så kallade kemiska trädgårdar.

Ett sätt att öka intresset för framtida studier i naturvetenskap och teknik är olika typer av utåtriktad verksamhet såsom skolbesök till universitet. I avhandlingen utvecklades en skrivplatta baserad på en rödkålshydrogel ämnad för skolbesök och undervisning av elektrokemi även i klassrumsmiljö. Skrivplattan utvärderades av gymnasiestuderande som var på besök vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Åbo Akademi och mottagandet var positivt.

Kemiska trädgårdar är en benämning på växtliknande strukturer som uppstår till följd av fällningsreaktioner när kristaller av metallsalter placeras i en silikatlösning. Intresset för dessa trädgårdar, dess strukturer och processer samt deras användbarhet har växt under de senaste årtiondena. Ett sätt att skapa kemiska trädgårdar är att ersätta kristallerna av metallsalter med hydrogeler fyllda av metallsalt.

I avhandlingen användes för första gången hydrogeler av κ-karragenan för att utveckla två nya slags system för att skapa kemiska trädgårdar bestående av kalciumfosfat. De två systemen resulterade i två olika huvudtyper av tubulära strukturer. Arbetsmaterial och -metoder valdes med omsorg för att göra även dessa experiment tillgängliga för framtida grupper på skolbesök.

Resultaten i avhandlingen visar att hydrogeler bestående av κ-karragenan kan användas både i undervisningssyfte och för att ersätta kristaller av metallsalt vid skapandet av kemiska trädgårdar. Därmed bidrar detta arbete med att utöka listan av (bio)polymerer som kan användas för att tillverka hydrogeler för användning i kemiska trädgårdar. Då skrivplattan kunde framställas relativt lätt har både den och rödkålshydrogelen potential att användas i flertalet sammanhang och med olika typer av grupper.

Anna Fogde är född 1987 i Mariehamn, Åland. Hon kan vid behov nås per telefon 045 7342 1193 eller e-post anna.fogde@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.