Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
31.8.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors

FM Eva Johanssons doktorsavhandling i konstvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 7.9.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Drömmen som gick i kras. Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors 1959–1972. Bakgrund, utformning och bemötande i en samtida kontext.

Studien om Alvar Aaltos centrumplan för Helsingfors har med fallstudien som metod ökat förståelsen av varför planen inte genomfördes. Den motarbetades av flera orsaker – metroprojektet och förändrade planeringsideal kan räknas till de viktigaste.

Centrumplanen var ett uttryck för Aaltos mål att samla det sociala livet i stadens centrum, när de små lägenheterna uteslöt sammankomster i hemmen. Den estetiskt utformade Frihetsgatan, det solfjäderformade Terrasstorget och längan av offentliga byggnader vid Tölöviken skulle som helhet manifestera Finlands bevarade frihet och förstärka folkets identitet. Centrumplanen var även ett exempel på hur stadskärnan i en huvudstad kunde förankras i en lokal miljö även om utgångspunkten fanns i funktionalismens stadsplaneideologi.

Aaltos plan väckte stor beundran 1961 och godkändes två gånger av stadsfullmäktige, men besluten verkställdes inte. Metroförespråkarna började redan i planeringsskedet motarbeta centrumplanen bakom kulisserna. Beslutet att bygga en metro togs 1969. Samma år presenterades ett alternativ till Aaltos förslag. Alternativet utvecklades i samförstånd mellan tjänstemän och politiker. Aaltos centrumplan ersattes med en anonym, universell och flexibel lösning. Förhalandet av beredningen övergick därmed i kritik av planens utformning.

Aalto uppfattades som en representant för borgerligheten och en förgången tid. I början av 1970-talet fick han trots allt möjlighet att revidera sitt förslag. Hans tankar kom att utgöra grund för planeringen till början av 1990-talet även om två viktiga element med tiden föll bort – integreringen av Tölöviken i den urbana stadsbilden och den sedan seklets början självklara trafikleden från Böle in i stadens centrum. Idag påminner Finlandiahuset, öppenheten mot norr och koncentrationen av kulturbyggnader oss om Aaltos grundidéer.

Eva Johansson disputerar fredagen den 7 september 2018 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är docent Teppo Jokinen, Helsingfors universitet och kustos är docent Marie-Sofie Lundström, Åbo Akademi.

Eva Carola Johansson (f. Lindroos) är född 11.8.1950 i Kimito. Hon avlade studentexamen 1970 vid Åbo svenska samskola och FM-examen vid Åbo Akademi, 2003.

Eva Johansson kan vid behov nås per telefon 0400 538 986 eller e-post eva.johansson@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/161211?locale=lsv

Eva Johansson
Eva Johansson

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör