Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om ålgräsängars kollagringsförmåga

FM Maria Röhrs doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi framläggs till offentlig granskning onsdag 12.6.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Environmental drivers influencing the carbon sink capacity of eelgrass (zostera marina).

Den ökande koldioxidhalten i atmosfären har förorsakat regimskiften, och förändringar i koldioxidbalansen i både terrestra och marina ekosystem. Det organiska kol som binds av kustekosystem som t.ex. sjögräsängar, marskland och mangrove kallas för blått kol (blue carbon). Dessa kusthabitat står för över hälften av det kol som binds av växter, men över 33 procent av dessa habitat har förlorats de senaste 50 åren.

Ålgräs, zostera marina, är en av de mest utbredda sjögräsarterna globalt, men vår kunskapsbas angående denna arts kapacitet att binda och lagra organiskt kol har hittills varit bristfälligt undersökt. I denna avhandling kvantifierades ålgräsets kollagringskapacitet på olika rumsliga skalor, samt vilka abiotiska och biotiska faktorer som styr variationen i ålgräsängarnas kollagringsförmåga.

Resultaten visade att ålgräsets kollagringsförmåga är betydande, men varierar kraftigt mellan olika områden. Medan mängden kol i vissa regioner var relativt modest, hade ålgräsängar i bl.a. Kattegat-Skagerrak och Medelhavet stor kollagringskapacitet. Specifikt visade studien att ålgräsängarnas kollagringskapacitet är jämförbara med tropiska sjögräsarter, andra kustekosystem och även terrestra ekosystem. Den största delen av variationen i ålgräsets kollagringsförmåga förklarades av sedimentets lerhalt (partiklar <63 µm), sorteringsgrad och andelen ålgräsdetritus i sedimentet. Laboratorieexperiment visade att nedbrytningen av z. marina, stuckenia pectinata och cladophora glomerata var snabbare i lera jämfört med sand. Slutligen visade studier från svenska västkusten att ålgräsängarnas kol- och kvävelager var bland de största som rapporterats för ålgräsängar. Penningvärdet för ålgräsängarnas kol- och kvävebindning längs den svenska västkusten är bland det högsta som rapporterats för en ekosystemtjänst för sjögräsängar.

Resultaten från denna avhandling uppmanar till effektivare skydd av sjögräsängar och andra viktiga marina ekosystem som lagrar kol, samt en bättre integrering av marina kolsänkor i den globala kolbudgeten.

Maria Röhr disputerar onsdagen den 12 juli 2019 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är senior lecturer Martin Skov, Bangor University, Storbritannien och kustos är professor Erik Bonsdorff, Åbo Akademi.

Maria Röhr är född 5.10.1982 i Helsingfors. Hon avlade studentexamen 2003 vid Klassikon aikuislukio, Åbo och NaK-examen 2011 vid Helsingfors universitet samt FM-examen 2013 vid Helsingfors universitet.

Maria Röhr kan vid behov nås per telefon 045 651 9960 eller e-post emilia.rohr@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/169212?locale=lsv.

Ingen bild tillgänglig.