Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
11.6.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om alger som råmaterial för biobränslen

M.Sc. Imane Hachemis doktorsavhandling i teknisk kemi och reaktionsteknik framläggs till offentlig granskning måndag 18.6.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Catalytic transformation of algae, tall-oil fatty acids and triglycerides to renewable fuels and chemicals.

Det har blivit alltmer tydligt att hållbar energi blir mer engagerande på grund av utarmningen av världsreserverna av fossila energiresurser och ökningen av utsläppen av växthusgas. Många råmaterial används för att framställa biobränslen och biodiesel; det är dock viktigt att produktionen inte konkurrerar med livsmedelsresurser. Därför får andra generationens biobränslen, som produceras av alger, lignocellulosa och spillolja mycket uppmärksamhet.

Alger som råmaterial konkurrerar inte med livsmedelsförsörjning, deras tillväxthastighet är snabbare jämfört med markväxter och de kräver ingen odlingsmark. Dessutom kan algmassan fraktioneras, vilket möjliggör produktion av flera värdefulla produkter. I denna avhandling utfördes fraktionering av Chlorella-mikroalger med olika metoder, nämligen direkt förtvålning, in situ-transesterifiering och överkritisk hexanxtraktion.

Fettsyror har hög molekylvikt och hög energidensitet och de kunde därför utgöra ett lämpligt råmaterial för biodiesel. Vid förädling av olja ur alger finns dock ett antal moment som kräver raffinering, till exempel avlägsnande av syre från råoljan. Hydrodeoxidering är en lockande alternativ metod för att uppgradera råoljan till ett kompatibelt bränsle för dieselmotorer.

Katalytiska försök med svavelfria katalysatorer och optimering av reaktionsbetingelserna möjliggjorde förbättring av omsättningsgraden av reaktanter och utbyte av produkter, vilket ledde till en ökad selektivitet gentemot alifatiska kolväten. Katalysatorn 5 % Ni /HY-80 syntetiserades och karakteriserades med olika metoder. Olika fettsyrors hydrodeoxidering undersöktes i en halvkontinuerlig reaktor vid 30 bar och 300 °C. Kinetiska studier av hydrodeoxideringen möjliggjorde skapandet av en trovärdig reaktionsmekanism för den katalytiske processen. En kinetik modell utvecklades och tillämpades framgångsrikt på experimentella data Beteendet av verkliga råvaror undersöktes intensivt med katalysatorerna 5 % Ni / HY-80 och 5 % Pd/C under samma betingelser. Katalysatorns återanvändbarhet, deaktivering och regenerering gavs en hög prioritet och undersöktes grundligt.

Imane Hachemi disputerar måndagen den 18 juni 2018 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Anker Degn Jensen, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark och kustos är professor Dmitry Murzin, Åbo Akademi.

Imane Hachemi är född 11.7.1987 i Lakhdaria, Algeriet. Hon avlade M.Sc. (eng.)-examen vid University of Science and Technology Houari Boumediene, Algeriet 2012.

Imane Hachemi kan vid behov nås per telefon 046 940 5574 eller e-post imane.hachemi@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/158396?locale=lsv

Imane Hachemi
Imane Hachemi

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör