Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i utvecklingspsykologi

MSc Owen Ndoromos doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning onsdag 5.6.2019 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Low Intensity Intimate Partner Aggression, Physical Punishment and Street Children: A Vicious Circle of Domestic Aggression in South Sudan.

I avhandlingen undersöktes aggressivt beteende inom hemmen, och livet bland gatubarn i världen yngsta land, det krigshärjade Södra Sudan. 420 vuxna fyllde i ett frågeformulär, och 197 gatubarn intervjuades. Beträffande aggressionen i hemmen undersöktes dels fysisk bestraffning av barn, och dels intim partneraggression mellan föräldrarna. Vid undersökningen av partneraggressionen gjordes det skillnad mellan s.k. högintensiv och lågintensiv aggression. Högintensiv aggression innebär att det blir fysiska skador, och lågintensiv aggression att konsekvenserna närmast innebär ett psykologiskt lidande, även om aggressionen kan vara såväl fysisk som verbal eller indirekt. Det visade sig, kanske något överraskande, att kvinnorna uppvisade högre värden för lågintensiv aggression än männen.

En generationsförmedlande effekt beträffande fysisk bestraffning av barn kunde iakttas. Vuxna som hade blivit utsatta för mycket bestraffning utsatte också sina egna barn för mer bestraffning. Partneraggression fungerade som en mediator: Den generationsförmedlande effekten var starkare hos vuxna – oberoende om de var kvinnor eller män – om de själva utförde mer partneraggression än genomsnittet.

Undersökningen av gatubarnen påvisade, att fysisk aggression och bestraffning i hemmet var av stor betydelse för om barn valde att leva på gatan i stället för hemma. 31 % av de barn, som hade minst en förälder i livet, föredrog ändå att sova på gatan än hemma hos föräldrarna.

Owen Ndoromo disputerar onsdagen den 5 juni 2019 kl. 12 i sal D402, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor Victor Adetula, Nordic Africa Institute, Sverige och kustos är docent Karin Österman, Åbo Akademi.

Owen Ndoromo är född 1.1.1965 i Juba, Sydsudan. Han avlade studentexamen 1983 vid Loka Boys Secondary School, Sydsudan och MSc-examen 2015 vid Åbo Akademi.

Owen Ndoromo kan vid behov nås per telefon 046 546 2604 eller e-post owen.ndoromo@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/169002?locale=lsv.

Owen Ndoromo
Owen Ndoromo

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.