Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i oorganisk kemi

DI Jonne Niemis doktorsavhandling i oorganisk kemi framläggs till offentlig granskning fredag 22.11.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Effects of temperature gradient on ash deposit aging and heat exchanger corrosion.

Ångpannor som använder biomassa eller avfall som bränsle för att producera el har generellt lägre verkningsgrad än stenkolsbaserade ångpannor. Den huvudsakliga orsaken till den lägre verkningsgraden är att temperaturen i värmeväxlartuberna är lägre för att förhindra högtemperaturkorrosion. Biomassa och avfall orsakar vid förbränning påskyndad korrosion på grund av asksammansättningen. Askan från bränslen kan bilda askbeläggningar på värmeväxlartuberna. Askbeläggningens sammansättning och värmeväxlarmaterialens temperatur är nyckelparametrar som påverkar högtemperaturkorrosionen.

Avhandlingen studerar fenomen som påverkar askbeläggningarnas sammansättning och högtemperaturkorrosion vid en temperaturgradient från den hetare rökgasen till den kallare materialytan. Fenomenen studerades i laboratorieskala och med hjälp av matematisk modellering som användes för att bekräfta och validera de observerade fenomenen i laboratorieexperimenten. Avhandlingen fokuserar på syntetiska alkalihalidalkalisulfatblandningar som är relevanta vid förbränning av biomassa och för sodapannor vid sulfatmassafabriker. I avhandlingen studerades även växelverkan mellan blyklorid och alkalisalter, som är relevant för avfallsförbränning.

Avhandlingen visar hur åldrandet av askbeläggningar vid en temperaturgradient kan leda till ändringar i askbeläggningarnas förmåga att påskynda högtemperaturkorrosion. Avhandlingen visar även att askbeläggningarnas densitet påverkas av åldrandet, vilket leder till beläggningar som är svårare att avlägsna från värmeväxlarytor. I avhandlingen studerades systematiskt fenomen som påverkar askbeläggningarnas egenskaper. Åldringsmekanismerna studerades på fundamental nivå för att få en bredare kunskap om mekanismernas detaljer och dess relevans i ångpannors drift och planering.

Jonne Niemi disputerar fredagen den 22 november 2019 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är docent Markus Broström, Umeå universitet, Sverige, och kustos är professor Mikko Hupa, Åbo Akademi.

Jonne Niemi är född 20.11.1988 i Somero. Han avlade studentexamen 2007 vid Someron lukio, NaK-examen 2012 vid Åbo universitet och DI-examen 2014 vid Åbo Akademi.

Jonne Niemi kan vid behov nås per telefon 044 570 6624 eller e-post jonne.niemi@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/172898?locale=lsv.

Jonne Niemi
Jonne Niemi

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.