Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i informationsvetenskap

Hamed Ahmadinia.

EM Hamed Ahmadinias doktorsavhandling i informationsvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen har titeln Navigating Cultural, Health, and Information Landscapes: A User-focused Approach to Immigrant Health in a Nordic Context.

Disputationen äger rum måndagen den 13 maj 2024 kl. 13 i Lilla auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Ágústa Pálsdóttir, Islands universitet och kustos är professor Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk.

Sammanfattning:

Denna avhandling undersöker behov av hälsoinformation och -tjänster hos invandrare, asylsökande och flyktingar i Finland, Norge och Sverige. Den analyserar hur kulturella bakgrunder, sociala kontakter och individuella erfarenheter påverkar dessa gruppers hälsobeteenden, vilket hjälper oss att bättre förstå dessa befolkningsgrupper.

Forskningen omfattar människor från olika situationer, inklusive dem vars ansökningar om asyl har avslagits, och belyser hur deras specifika omständigheter påverkar deras behov av hälsoinformation.

Studien analyserar data från sex akademiska artiklar med hjälp av olika metoder som litteraturöversikter, intervjuer och surveyundersökningar. Detta omfattande tillvägagångssätt tillåter en bred granskning av dessa gruppers övergripande välbefinnande, snarare än att endast fokusera på specifika hälsoproblem. Resultaten fördjupar vår förståelse för deras hälsorelaterade beteenden och behov.

En betydande del av denna avhandling utgörs av förslaget till en ny modell kallad ”Health Acculturation Model of Enlightened Decision-Making” (Hälso-ackulturationsmodell för upplyst beslutsfattande) som visar hur hälsotro, tillgången till information och kulturella faktorer påverkar hälsobeteenden och -utfall hos invandrare. Den stämmer överens med synen på personen i sitt sammanhang och ramverket för sociala hälsodeterminanter, och betonar den viktiga rollen hos informationsspecialister samt vårdpersonal och andra som delar hälsoinformation i att tillhandahålla kulturellt anpassad hälsoinformation.

De tvärvetenskapliga grunderna för denna avhandling spänner över bland annat informationsvetenskap, tjänstedesign, sociologi, beteendestudier och patientcentrerad design. Avhandlingen rekommenderar användning av designprinciper som respekterar kulturella skillnader och inkluderar alla när man skapar informationssystem för invandrare. Resultaten ger värdefulla insikter för beslutsfattare, vårdgivare och informationsspecialister, och föreslår strategier för att integrera hälsoinformationstjänster i bredare sociala och kulturella sammanhang för att främja jämlikhet i hälsofrågor och förbättra hälsoutfall.

Hamed Ahmadinia kan vid behov nås per e-post hamed.ahmadinia@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.