Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i fysikalisk kemi

FM Emil Rosqvists doktorsavhandling i fysikalisk kemi framläggs till offentlig granskning fredag 26.11.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Nanostructured polymeric surfaces for biological interfaces.

Bakterie- och djurceller reagerar dynamiskt på allt i sin omgivning; bland annat på materialegenskaper som ytkemi, ytstruktur och styvhet. Denna reaktion är mångfaldig och kan ses exempelvis i hur cellerna fäster sig, förökar sig och rör på sig på materialet. Ju bättre sambandet mellan materialegenskaper och cellrespons förstås, desto bättre material kan utvecklas för tillämpningar där cellsamverkan önskas styras.

I detta arbete användes latexpolymerer för att tillverka finstrukturerade ytor med kontrollerbara ytegenskaper. Målet var att undersöka hur dessa ytegenskaper påverkar bakterie- och djurceller. Bakterien Staphylococcus aureus samt mänskliga hudfibroblastceller och livmodercancerceller användes som modeller. En anpassningsbar pappersbaserad diagnostikplattform tillverkades av ytorna, med vilken en materialstudie och en läkemedelsutvärderingsstudie utfördes.

Variationer i cellernas respons kunde observeras till ytstrukturvariationer i nanoskala, vilket är ungefär en tusendedel av cellens egen storlek. Likaså påverkade ytornas ytkemiska egenskaper cellernas respons. En ny upptäckt var att bakteriernas ytproteininnehåll påverkades av både ytegenskaper och odlingsmetod. Även mängderna av flera virulensassocierade proteiner kunde för första gången korreleras med vissa ytråhetsparametrar.

Detta arbete visar att ett omfattande urval ytparametrar kan användas för att frikoppla olika ytegenskapers påverkan på celler. Ytterligare visades att topografiska skillnader på nanoskala kan driva signifikanta variationer i olika biologiska responser. Finstrukturerade ytor, liksom de som studerats i denna avhandling, kan användas för lätt processerbara diagnostikplattformer, som även med enkla metoder kan ge tillförlitliga resultat. Resultaten från dessa studier kan utnyttjas för att utveckla nya material för biologiska tillämpningar.

Emil Rosqvist disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 26 november 2021 kl. 13. Opponent är group leader Elena Martínez Fraiz, Universitat de Barcelona, Spanien och kustos är professor Jouko Peltonen, Åbo Akademi.

Disputationen hålls på adressen auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo, men den går också att följa på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Sven Emil Alexander Rosqvist är född 12.12.1986 i Raseborg, han avlade studentexamen 2005 vid Ekenäs gymnasium, kandidatexamen i naturvetenskaper 2012 vid Åbo Akademi och magisterexamen i naturvetenskaper 2014 vid Åbo Akademi.

Emil Rosqvist kan vid behov nås per telefon 040 964 9658 eller e-post emil.rosqvist@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Emil Rosqvist

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.