Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i fysik

Reijo Pohjonen

FM Reijo Pohjonens doktorsavhandling i fysik framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter Hyperfine interactions in superconducting iron-chalcogenide and -pnictide compounds.  

Disputationen äger rum fredagen den 29 april 2022 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo samt via videolänk. Opponent är Dr hab. inz. Artur Blachowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polen och kustos är docent Johan Lindén, Åbo Akademi. 

Sammanfattning 

Avhandlingen behandlar syntes av prover och analys av de s.k. hyperfina egenskaperna i järnbaserade supraledare och besläktade föreningar. De experimentella studierna bygger på Mössbauerspektroskopi, röntgendiffraktometri och Rietveldstrukturanalys.   

Supraledning är ett fenomen då vissa material uppvisar total frånvaro av elektriskt motstånd och utstötning av yttre magnetiska fält. Detta sker under en viss kritisk temperatur Tc. Supraledningshistorien började med den holländska fysikern Heike Kamerlingh-Onnes upptäckt av supraledning i kvicksilver 1911. Sedan dess har många andra supraledande material upptäckts och teorin om supraledning har utvecklats. Dessa ämnen förblir aktiva studier inom området för fasta tillståndets fysik. Koppar leder elektricitet bra, men elektriska motståndet ökar med stigande temperaturer och koppar är en dyr råvara. Vid normalt tryck är det kopparföreningar som YBa2Cu3O7 som innehar rekordet för kritiska temperaturen på Tc ≈ 150 K (-123 °C), medan järnföreningarna har Tc ≈ 55 K.  Å andra sidan är järn är ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan och den i särklass viktigaste industriella metallen, som står för 95 % av alla utvunna och raffinerade metaller. Att observera supraledning vid rumstemperatur skulle ha enorm teknisk betydelse och till exempel hjälpa till att lösa världens energiproblem, tillhandahålla snabbare datorer, möjliggöra nya minneslagringsenheter och möjliggöra ultrakänsliga sensorer, bland många andra möjligheter. 

Reijo Pohjonen är född 1937 i Loimaa. Han kan vid behov nås per telefon 044 773 5000 eller e-post reijo.pohjonen@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.  

Klicka här för pressbild på disputanden 

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.