Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i cellbiologi

Laura Tiemeijer.
Laura Tiemeijer, foto: Vincent van den Hoogen

M.Sc. Laura Tiemeijers doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Spatial control of angiogenesis by engineered patterns of Notch ligands. 

Disputationen äger rum tisdagen den 4 oktober 2022 kl. 12 i Auditorium Biokemi, Biocity, Artillerigatan 6, Åbo, samt via videolänk. Opponent är Assistant Professor Stephan Huveneers, Amsterdams universitet & AMC, Nederländerna och kustos är professor Cecilia Sahlgren, Åbo Akademi. 

Sammanfattning

Vaskularisering av vävnader är ytterst viktigt när man konstruerar vävnader som är tjockare än några få lager celler. Vanliga tillvägagångssätt för konstruktion av kärlstrukturer är baserade antingen på förinställt strukturellt stöd för cellerna, vilket begränsar integration, eller stimulering av cellers självmontering, vilket saknar kontroll av strukturen och organisationen. Därför kräver framgångsrik vävnadskonstruktion rumslig kontroll över vaskularisering. Den naturliga tillväxten av befintlig vaskulatur, angiogenes, leds av spetsceller som kommer ut från kärlväggen och rör sig mot syregradienten. Följande stjälkceller bildar det nya kärlröret. Beslutet om vilka endotelceller som väljs ut att leda (spets) och vilka som ska följa (stjälk) regleras via flera cellulära signaleringsvägar, inklusive Notch. Notch liganderna Dll4 och Jag1 är involverade i urvalet av spets- och stjälkcellerna.  

Denna avhandling beskriver en metod för att lokalt inducera Notch-signalvägen i vaskulära endotelceller, via mönster av Dll4- eller Jag1-ligander, för att modulera spets- och stjälkcellselektion och därigenom reglera vaskulär tillväxt. Vi har visat att mönster av Dll4 kan diktera riktningen av blodkärl, medan mönster av Jag1 inte kan det. Den här skillnaden kunde inte förklaras av genuttrycksprofiler men beräkningsmodellering avslöjade att ligandernas signaleringsdynamik är den troliga orsaken för deras olika effekter. Dessutom undersöktes alternativa mönstertekniker för mer komplexa mönster, men de kräver ytterligare optimering. Forskningen som presenteras här visar potentialen hos mönstrade ligander för biomaterialsdesign, konstruktion av organiserade blodkärl och vävnadsteknik. Avhandlingen presenterar också metoder för funktionell screening av (konstruerade) ligander för upptäckt av sjukdomsfenotyper.

 

Disputanden är affilierad med forskningsflaggskeppet InFLAMES. InFLAMES är Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma flaggskeppsinitiativ. Målet är att integrera immunologiska och immunologirelaterade forskningsaktiviteter för att utveckla och utnyttja nya diagnostiska och terapeutiska verktyg för precisionsmedicin.  

Finlands Akademis flaggskeppsprogram är ett finansieringsinstrument som stöder högklassig forskning och det ekonomiska och samhälleliga genomslag som forskningen ger upphov till. Flaggskeppen kombinerar tätt samarbete med näringslivet och samhället överlag, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer.

Laura Tiemeijer är född 1991 i Eindhoven, Nederländerna. Hon kan vid behov nås per e-post laura.tiemeijer@abo.fi. 

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.   

Klicka här för pressbild på disputanden.