Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Det billigare läkemedlet mot bröstcancer är mera kostnadseffektivt för ÅUCS – trots högre tilläggskostnader

I dagsläget använder Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) två olika parenterala administreringsformer av ett cytostatikaläkemedel för behandling av bröstcancer. Den administreringsform som är billigast att införskaffa utgör även det billigaste behandlingsalternativet, trots att administreringsformen resulterar i ökade resurser av hälsovårdspersonal, ökat läkemedelsavfall och läkemedelssvinn. Det visar en magisteravhandling vid Åbo Akademi.

Beräkningarna gäller läkemedlet trastuzumab och baserar sig på uppgifter för år 2022. Resultaten inkluderar alla arbetsskeden som utförs av hälsovårdspersonal, mätningar av den arbetstid som krävs för varje arbetsskede, kartläggning och beräkning av kostnader för det material som används. Kalkylen innehåller också kostnader för läkemedelsavfall, läkemedelssvinn och patientens säng- eller stolstid.

Trastuzumab är en human monoklonal antikropp som används vid behandling av HER2-positiv bröstcancer. Läkemedlet kan administreras via intravenös infusion via kanyl och genom subkutan injektion. Båda behandlingsalternativen har en likvärdig effektivitets- och säkerhetsprofil.

– Välfärdsområdet Varha har sett fram emot att ta del av resultaten som tvärtemot förväntningarna visade att användningen av subkutan behandlingsform inte kan motiveras enbart med pengar. Den information som studien gav kan i framtiden användas för kostnadskontroll. Studien klargör den monetära prisskillnaden mellan doseringsformerna och bidrar därmed till att överväga när användningen av subkutan behandlingsform, trots högre kostnad, kan vara motiverad, säger Minna Ajosenpää, specialprovisor på ÅUCS sjukhusapotek.

Skillnader i pris, läkemedelssvinn och arbetsmängd

På grund av skillnaden i grossistpris dominerar i dagsläget behandling med intravenös trastuzumab vid ÅUCS. De totala kostnaderna som hänför sig till ett behandlingstillfälle, där enbart skillnader mellan administreringsalternativen beaktats, är 304,91 € för trastuzumab som ges intravenöst och 850,64 € för subkutan behandling. Det här betyder att det enligt de direkta medicinska kostnader som uppstod vid ÅUCS 2022 är mera kostnadseffektivt med intravenös behandling, men det här är inte hela bilden.

Intravenös infusionsbehandling kräver ökade resurser från vårdpersonalen (i medeltal 29 minuter aktiv arbetstid) och resulterar i en ökad säng- eller stolstid för patienten (i medeltal 58 minuter), samtidigt som behandlingsmetoden genererar en ökad mängd läkemedelssvinn och nästan sex gånger mer läkemedelsavfall. Det här beror bland annat på att intravenös trastuzumab tillverkas patientspecifikt i sjukhusets cytostatikalaboratorium enligt patientens vikt. Det betyder att en tillredd dos inte kan ges till andra patienter, samtidigt som risken för mänskliga fel, både vid beredning och administrering, är högre än vid subkutan behandling.

I jämförelse är patientens säng- eller stolstid i medeltal 11 minuter vid subkutan behandling och administreringstiden för en injektion är 2–5 minuter. Vid den här typen av behandling erhåller alla patienter samma dosstyrka (600 milligram), oavsett vikt, vilket betyder att det inte förekommer onödigt läkemedelssvinn. Därmed vore subkutan trastuzumab ett mer fördelaktigt alternativ med tanke på patientsäkerhet, miljön och effektiv resursanvändning.

– Cancerkliniken följer noga kostnaderna för inköp och administrering av läkemedel. Den här studien kommer att ge oss mer information om vad som utgör kostnaden för läkemedelsbehandlingarna. Eftersom infusion är billigare för kliniken att köpa in kommer vi att fortsätta att använda det, säger Sirkku Jyrkkiö, ledare för verksamhetsområdet operativ verksamhet och cancersjukdomar vid ÅUCS.

Mera information:
Belinda Wickholm, provisor, Åbo Akademi, avhandlingens författare
E-post: belinda.wickholm@abo.fi
Belinda nås även via sin handledare på telefonnummer: 046 920 1190

Minna Ajosenpää, specialprovisor, sjukhusfarmaci, ÅUCS sjukhusapotek
Telefon: 050 513 1330
E-post: minna.ajosenpaa@varha.fi

Wickholms avhandling finns att läsa i sin helhet i Doria: Kostnadsminimeringsanalys av subkutan och intravenös administrering av trastuzumab vid behandling av HER2-positiv bröstcancer vid Åbo universitetscentralsjukhus