Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Business Finland beviljar 757 000 euro till Åbo Akademi för forskning i biobaserade bindemedel

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik har beviljats 757 000 euro av Business Finland för ett nytt forskningsprojekt. Projektet, som går under namnet SusBinCo, är ett så kallat co-innovation projekt där sju universitet eller forskningsinstitut samt fem företag ingår. Åbo Akademi koordinerar projektet med Chunlin Xu, professor i de förnybara materialens kemi, som ledande forskare. Projektet kommer pågå 1.9.2021–30.11.2023 och har en total budget på cirka 10 miljoner varav akademins del är ungefär 1 miljon.

Projektnamnet SusBinCo står för Sustainable Binders and Coatings. Projektets fokus ligger i biobaserade bindemedel och hållbara beläggningar som kan användas i packningsmaterial, målfärg, lim, tätningsmaterial och slipmedel. Projektets huvudsakliga syfte är utöka och utveckla de globala affärsmöjligheterna för företagen och industrierna som deltar i konsortiet genom att tillsammans utveckla nya hållbara bindemedel och beläggningar som möter marknadens behov.

Åbo Akademis uppgift inom SusBinCo-projektet är att utveckla innovativa ytaktiva ämnen baserade på hemicellulosa med skräddarsydda fysikalisk-kemiska egenskaper som möter det behov som krävs av ytaktiva ämnen och bindningar i beläggningar. Hemicellulosa är en biprodukt som uppstår vid tillverkningen av trämassa och har tidigare inte tagits tillvara och använts i någon större utsträckning. Användningen av hemicellulosa baserade ytaktiva ämnen i beläggningar är nytt på marknaden.

SusBinCo utvecklar innovativa, biobaserade alternativ till fossilbaserade beläggningar och bindemedel. Behovet av dessa nya säkra alternativ är stort eftersom det leder till minskade utsläpp av växthusgaser och minskade behov av fossilbaserade råmaterial.

Övriga parter i forskningsprojektet är Brightplus, CH-Bioforce, CH-Polymers, Kiilto, MetGen, Metsä Board, Mirka, Montinutra, Teknos, UPM-Kymmene, Valmet Technologies, teknologiska forskningscentralen VTT, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, Uleåborgs universitet, Naturinstitutet LUKE, Tammerfors universitet och Östra Finlands universitet.