Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Born to be included – ett nytt projekt för invandrarbarns bästa

Projektet Stig in2 fokuserar på invandrarbarn och ungdomar genom att verka för jämlika förutsättningar. Målet är att främja integrationen för barn och unga genom att dela kunskap mellan olika samhällssektorer.

Projektet Stig in2 Astu sisään2 Come in2 – Born to be included utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, som syftar till att ge alla barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. 

– Enligt konventionen ska myndigheterna i alla åtgärder och beslut som rör barn beakta vad som bedöms vara barnets bästa samt lyssna och beakta barnets åsikt. Barnets rättigheter är vuxnas skyldigheter, säger Linda Ahlbäck, projektledare för Stig in2. 

Målsättningen med Stig in2 är att med barnets bästa i fokus öka samverkan mellan den offentliga, den privata och den tredje sektorn. Inom projektet kan personal inom olika sektorer dela kunskap och utveckla förfaringssätt som främjar en god integration för barn och unga, samt ökar deras välbefinnande och delaktighet i vårt samhälle.

I projektåtgärderna ingår att stöda föräldraskap genom att introducera och utföra ett pilotprojekt på den danska metoden MindSpring samt utveckla kunnandet i skola, dagvård och fritidsverksamhet om flyktingbarn med posttraumatiskt stressyndrom. Dessutom vill man kartlägga dolda systemiska orättvisor inom grundläggande utbildning, för att bidra till att dessa orättvisor kan åtgärdas. 

Projektet är en fortsättning på Stig in! Astu sisään! Come in! vars syfte var att bidra till ökad kunskap och kompetensutveckling bland personal och frivilliga inom den offentliga, den privata och den tredje sektorn, som arbetar med att hjälpa olika grupper av utsatta flyktingar. 

– Projektet genomförde 20 konferenser med sammanlagt cirka 900 deltagare, vilket var mer än dubbelt fler än förväntat, säger Ahlbäck.  

Projektet Stig in2 startar den första september 2020 och pågår till sommaren 2022. Projektparterna är CLL Åbo Akademi i Vasa och Åbo, Folkhälsan utbildning i Vörå, Föreningen Luckan r.f. och Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. 

Stig in2 Astu sisään2 Come in2 – Born to be included finansieras av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond AMIF med Svenska Kulturfonden som samfinansiär.

Läs projektets blogg: https://stiginastusisaan.com/blogg/ 

 

Mera information

Robert Runeberg
Innehållsansvarig för Stig in2
Kontaktchef vid Social- och kommunalhögskolan
E-post: robert.runeberg@helsinki.fi 
Tfn. +358 50 588 3003

Linda Ahlbäck
Projektledare för Stig in2
Utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
E-post:
linda.ahlback@abo.fi