Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
2.2.2018
Åbo Akademi
Disputation

Avhandling om keratiners roll vid uppkomsten och utvecklandet av diabetes

 

FM Jonas Silvanders doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning fredag 9.2.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Keratins in the endocrine pancreas – Novel regulators of Cellular Processes in ß-cells.

De stresskyddande keratinerna i bukspottkörtelns insulinproducerande ß-celler, hjälper till att upprätthålla en normal blodsockernivå. Hormonet insulin utsöndras från ß-cellerna till blodet efter en måltid, för att sänka blodsockernivån och ß-cellernas insulinproduktion är ofta hämmad vid diabetes typ-1 (T1D) och diabetes typ-2 (T2D). Finland är ett av de länder som har den högsta förekomsten av T1D per capita i värden. T1D och T2D är livslånga sjukdomar, men patienterna kan behandlas med insulininjektioner och insulinökande mediciner. Dock är inte mekanismen bakom T1D och T2D helt klarlagd.

Keratiner hör till proteingruppen intermediärfilament, som i sin tur bildar ett cellskelett tillsammans med mikrofilament och mikrotubuli. Cellskelettet bidrar bland annat till skydd mot cellstress, upprätthåller cellernas form och hjälper till i cellens processer. Mutationer i generna som kodar för keratiner har visat sig leda till sjukdomar bland annat i huden och i levern hos människor, vilket bevisar hur viktigt det är med funktionsdugliga keratiner. Dock har inte keratinernas roll i de insulin-producerande ß-cellerna tidigare studerats.

Resultaten i denna avhandling visade att de specifika keratinerna, keratin 8 och 18 är de vanligast förekommande keratinerna i musens ß-celler. Genom att använda en musmodell där keratin 8 saknades, visade det sig att avsaknaden av nästan alla keratiner i ß-cellerna leder till förändringar i ß-cellernas kraftverk, mitokondrierna. Dessa mitokondrier är speciellt viktiga i produktionen av insulin i ß-cellerna, vilket även iakttogs i och med att ß-celler som saknade nästan alla keratiner hade mindre totalmängd insulin.

Intressant var att möss med 50 % färre keratiner i ß-cellerna visade sig känsligare för experimentell diabetes, vilket tyder på att keratiner är viktiga för stresskyddet hos ß-celler. Resultaten visade även att ß-cellernas keratiner är med och reglerar blodsockernivån hos möss. Studien belyser en potentiell roll för keratiner vid uppkomsten och utvecklandet av diabetes.

Jonas Silvander disputerar fredagen den 9 februari 2018 kl. 12 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är PhD, Investigator Yassemi Capetanaki, Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, Grekland och kustos är professor Cecilia Sahlgren, Åbo Akademi. Jonas Sven Gustav Silvander är född 13.6.1988 i Jomala. Han avlade studentexamen 2007 vid Ålands Lyceum och filosofie magisterexamen 2013 vid Åbo Akademi.

Jonas Silvander kan vid behov nås per telefon 040 827 9305 eller e-post jonas.silvander@abo.fi.

Klicka här för att få fram en bild i tryckkvalitet på disputanden.

Bilden får fritt användas av medierna.

 


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör