Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Årets Per Brahe-pris till docent Anna K. Forsman

Vårdvetaren Anna Forsman står festklädd i en trappa

Stiftelsen för Åbo Akademi har delat ut Per Brahe-priset år 2018 till doktor i folkhälsovetenskaper, docent Anna K. Forsman.

Anna Forsman har varit anställd sedan 2014 vid Åbo Akademi och innehar sedan augusti 2017 akademilektoratet i hälsovetenskaper vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, där hon bland annat ansvarar för utbildningslinjen med inriktning hälsokunskap.

Forsmans forskning fokuserar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i olika befolkningsgrupper och kontexter. Tyngdpunkten ligger på våra stora folkhälsoutmaningaroch relaterade insatser för att skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande livsstil, folkhälsa och hållbar utveckling. Hennes forskningsområden innefattar den psykiska hälsan i ett livsloppsperspektiv, med särskilt fokus på psykosociala stöd- och riskfaktorer och insatser. I de tvärvetenskapliga forskningsprojekten sätts fokus speciellt på sårbara grupper, till exempel personer med psykisk ohälsa eller de allra äldsta grupperna i befolkningen. Forsman leder nu bland annat det EU-finansierade innovationsprojektet @geing Online (2017–2020), som utreder hur digitala tjänster kan möjliggöra ett socialt aktivt liv på den äldre personens egna villkor. Projektet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Umeå universitet och Seinäjoki yrkeshögskola.

Anna K. Forsman är född 1985 i Korsholm och är student från Vasa övningsskolas gymnasium år 2004. Hon disputerade för doktorsgraden år 2012 vid Nordic School of Public Health NHV i Göteborg med avhandlingen The Importance of Social Capital in Later Life. Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention among Older Adults. Forsmans vetenskapliga produktion innefattar ungefär 90 publikationer, av vilka 25 i refereegranskade och internationellt erkända tidskrifter. Forsman har planerat och lett omfattande forskningsprojekt som erhållit totalt ca 2 miljoner euro i finansiering och hon är knuten till flera internationella forskningsnätverk. Forsmans kompetens ”bedöms kunna bidra till utvecklingen av forskarutbildningen inom det hälsovetenskapliga området”, står det i motiveringarna för priset. Vidare konstateras att “med avseende på samverkan är Forsmans förmåga att samarbeta och att bygga nationella, nordiska och internationella nätverk utmärkande”.

Per Brahe-priset delas ut till en lovande forskare vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd. Prissumman är 12 000 euro. Anna Forsman nominerades till priset av dekanus Fritjof Sahlström, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Per Brahe-priset överräcktes av Stiftelsens för Åbo Akademis styrelseordförande, kommerseråd Peter Boström i samband med delegationens för Stiftelsen för Åbo Akademi höstmöte i Åbo måndagen den 10 december 2018.

Tilläggsuppgifter: Anna Forsman, tfn 046 921 9726, e-post: anna.k.forsman@abo.fi

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades år 1917. Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning.