Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Utbildnings- och forskningschef för social- och utbildningsbranschen vid Åbo yrkeshögskola Katariina Felixson (till vänster) och Varhas utbildningsplanerare Satu Lieskivi och Reetta Lindfors besökte Åbo yrkeshögskolas EduCity-campus.

BILDER: Vesa-Matti Väärä

Arbetslivsorienteringsdagar förstärker samarbetet mellan utbildning och arbetsliv

Hälsocampus Åbo ordnar arbetsorienteringsdagar under vilka man får bekanta sig med arbetslivet. Arbetslivsorienteringsdagarna är öppna för nätverkets alla aktörer. Målet med dagarna är att samla sakkunniga, representanter från arbetslivet, lärare och studerande från olika branscher.

Arbetslivsorienteringsdagen är ett unikt forum där man kan diskutera aktuella ämnen, utveckla ny praxis och bilda nätverk.

På arbetslivsorienteringsdagen bygger man broar och nätverkar 

Utbildnings- och forskningschef inom social- och utbildningsbranschen vid Åbo yrkeshögskola Katariina Felixson leder två anställda vid Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) under vårens arbetslivsorienteringsdag. Satu Lieskivi och Reetta Lindfors jobbar som utbildningsplanerare i Varhas koordinationsteam för undervisning och utbildning.

Deras uppgift är att utveckla studerandehandledarnas kompetens och pedagogiska färdigheter samt koordinera praktiker och ansökningar om praktik för studerande vid universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter.

Lieskivi och Lindfors anser att arbetslivsorienteringsdagen handlar om mycket mer än att bara bekanta sig med arbetslivet – dagen är en möjlighet att bygga broar för framtiden och främjar möjligheterna att komma in på till exempel social- och hälsovårdsbranschen.

Enligt medlem i ledningsgruppen för Hälsocampus Åbo och ordförande för utbildningskorgen Camilla Strandell-Laine är arbetslivsorienteringsdagen ett försök med möjligheten till nätverkande i centrum.

– Det är fint att få bekanta sig med läroanstaltsmiljön och samtidigt nätverka. Det är viktigt att samarbeta med regionens högskolor, säger Lieskivi.

För Lindfors är arbetslivsorienteringsdagen framför allt ett tillfälle att bekanta sig med närområdets aktörer och utbildningen inom socialbranschen vid Åbo yrkeshögskola.

– Jag vill få en helhetsuppfattning av vad socionomstuderande studerar och hurdana kompletterande utbildningar och utvecklingsprojekt som pågår vid yrkeshögskolorna. Jag är intresserad av hurdan socionomutbildningen är i förhållande till arbetslivet och praktikerna, säger hon.

”Det är viktigt att bekanta sig”

Enligt Katariina Felixson är en väsentlig del av arbetslivsorienteringsdagen att bli bekant på en personlig nivå och att handledare och studerande lär sig förstå hur organisationerna fungerar.

– Under dagen stiftar vi bekantskap med varandra och lär oss om varandras arbetsuppgifter. När vi förstår varandra öppnar vi dörrar för nytt samarbete, sammanfattar hon.

Under dagen får Lieskivi och Lindfors bekanta sig med yrkeshögskolans verksamhet, socionomernas undervisning och forsknings- och utvecklingsverksamheten. Målet är att hitta gemensamma kontaktytor mellan yrkeshögskolan och Varha samt att fundera på hur samarbetet och till exempel forsknings. och projektverksamheten kunde utvecklas.

– Det här är ett utmärkt koncept med låg tröskel. Jag har höga förhoppningar på att samarbetsprojekt i framtiden går allt smidigare när vi känner till varandras mål och framtidsvisioner. Eftersom yrkeshögskolans lagstadgade uppgift är att främja den regionala utvecklingen är Varha på många sätt en viktig partner inom vårt utbildningsområde, säger Felixson.

Mot en smidigare övergång från studierna till arbetslivet

Enligt Lieskivi och Lindfors har behovet av praktikplatser inom socialbranschen ökat i och med övergången till Varha. För studerande innebär detta fler möjligheter till praktik och mer förberedelse inför arbetslivet.

Under arbetslivsorienteringsdagen som koordineras av Hälsocampus Åbo har olika aktörer möjlighet att bekanta sig med varandra och Åbo yrkeshögskolas (AMK) utbildning inom socialbranschen. På bilden utbildningsplanerare Reetta Lindfors (till vänster), ordförande för Hälsocampus Åbos utbildningskorg Camilla Strandell-Laine, utbildningsansvarig för social- och utbildningsbranschen vid Åbo yrkeshögskola Olli Toivonen, utbildnings- och forskningschef för social- och utbildningsbranschen vid Åbo yrkeshögskola Katariina Felixson och Varhas utbildningsplanerare Satu Lieskivi.

– Det är ofta möjligt för studerande att fortsätta jobba efter praktiken i studiernas slutskede. Vi har ett särskilt behov av socialarbetare, men det finns arbete som motsvarar utbildningen även för studerande som avlagt YH-examen inom socionomi när examenskompetensen identifieras, berättar Lieskivi.

Lieskivi är intresserad av att höra om socionomutbildningen idag och den praktik som hör till den. Hon ser fram emot möten med lärare och studerande – arbetslivsorienteringen kan ge en djupare förståelse om studierna och dess mål.

– Den väsentliga frågan är hur vi kan hjälpa yrkeshögskolestuderande. Varha har allt fler praktikplatser att erbjuda studerande, så länge som vi är medvetna om behoven och viljan.

Gemensamma mål kärnan i samarbetsmodellen

Nyttan med arbetslivsorienteringsdagen är ömsesidig. Lindfors är glad över att även lärare vill bekanta sig med Varhas arbetslivspraxis. Det är viktigt att lärare uppdaterar sina kunskaper om hur välfärdsområdesreformen påverkar arbetet inom socialbranschen.

– Jag önskar att vi i framtiden tillsammans kan fundera på hur vi kan vidareutveckla samarbetet och säkerställa att utbildningarna motsvarar arbetslivets behov. Vi måste upprätthålla en ömsesidig diskussion för att kunna föra saker i rätt riktning, säger Lindfors.

Samarbete och en öppen dialog har en nyckelroll när man vill säkerställa att det finns tillräckligt med yrkesutbildade personer och att studerandena utbildas utifrån den nyaste informationen. Enligt Lindfors kan detta inte uppnås av Varha, universitetet eller yrkeshögskolan ensam, utan välfärdsarbetet i regionen kräver gemensam diskussion.

– Arbetslivsorienteringsdagen erbjuder möjligheten att fördjupa förståelsen om växelverkan mellan utbildningen och arbetslivet. Vi kan lyfta fram våra egna starka sidor och erfarenheter från fältet, medan vi samtidigt lär oss nya saker och bildar nätverk. Tillsammans kan vi bygga en bättre framtid.

Varhas utbildningsplanerare Satu Lieskivi (till vänster) och Reetta Lindfors bekantade sig med Åbo yrkeshögskolas undervisning i socialbranschen under arbetslivsorienteringsdagen i april.

Närmare samarbete med arbetslivet och kunskapsdelning som mål

Arbetslivsorienteringsdagen är ett försök med möjligheten att skapa nätverk i centrum. Målet är att göra tröskeln för samarbete lägre.

– Därutöver är målet med verksamheten ett allt närmare arbetslivssamarbete, att synliggöra och identifiera kompetensen hos aktörer i nätverket samt att bli bekant med inlärningsmiljöerna och utveckla dem, berättar medlem i ledningsgruppen för Hälsocampus Åbo och utbildningskorgens ordförande Camilla Strandell-Laine.

Till Hälsocampus Åbo-nätverket hör Egentliga Finlands välfärdsområde, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Business Turku.

Strandell-Laine hoppas att arbetslivsorienteringsdagen ger upphov till gemensamma idéer, gemensamma aktiviteter och kunskapsdelning mellan olika organisationer.

– Förra året funderade vi tillsammans på hur anställda vid organisationerna i Hälsocampus konkret kunde dra nytta av campusverksamheten. Arbetslivsorienteringsdagen har tidigare förverkligats inom sjukvårdsdistriktet och vi har fått positiv respons på verksamheten. Vi tänkte att vi kunde utvidga detta koncept så att organisationerna inom Hälsocampus turvis ordnar arbetslivsorienteringsdagen.

Under arbetslivsorienteringsdagarna är målet att skapa en öppen och inspirerande atmosfär där alla kan delta i den gemensamma diskussionen och föra fram sina synpunkter och idéer om till exempel utbildningssamarbete eller studerandenas praktiker.

– Yrkesutbildade personer och sakkunniga har under dagen möjlighet att dela information och lära sig av varandra. Det är ett betydande steg mot ett allt närmare samarbete och ett mer innovativt välfärdsområde där varje aktörs insats är värdefull, säger Strandell-Laine.


Anställda vid organisationer som hör till Hälsocampus Åbo-nätverket har möjlighet att delta i arbetslivsorienteringsverksamheten flexibelt enligt eget intresse och egen tidtabell. Varje organisationer har en kontaktperson som den anställda kan kontakta i ärenden som gäller ordnandet av en arbetslivsorienteringsdag. Du får mer information om arbetslivsorienteringsverksamheten här (på finska).

Mer information om Hälsocampus (på finska): healthcampusturku.fi