Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Åborektorer betonade bildning och samhällsdialog i gemensam föreläsning

Åbo Akademis nya rektor Moira von Wright och Åbo universitets nya rektor Jukka Kola gav i sin Mauno Koivisto-föreläsning 27.11.2019 sina synpunkter på Åbouniversitetens roll i dag och under 2020-talet.

I sitt inledande inlägg lyfte Moira von Wright bland annat fram universitetens kunskapsbärande roll, och behovet av att utåt kommunicera vetenskapsbaserad kunskap.

– Universiteten har en oerhört viktig roll som kunskapsproducenter, inte enbart i form av idéer och innovationer utan också i form av obekväma sanningar, sade hon.

– Vi måste komma ihåg att universiteten med sin kritiska blick och sitt kritiska tänkande inte alltid är alldeles lätta att omfatta, till exempel i politiken. Där behövs mer på vetenskap baserad rådgivning.

Jukka Kola framhöll för sin del att studier visar att en majoritet av finländarna värdesätter forskning och vetenskap, men frågade sig om beslutsfattarna tillräckligt utnyttjar den kunskap som högskolornas expertis erbjuder.

– Samtidigt finns det beslutsfattare som är skeptiska till klimatkrisen, till exempel. Nedvärderande av vetenskaplig forskning är någonting som vi måste kämpa emot. Universiteten har också en viktig roll  att se till att informationen finns på rätt ställe och att beslutsfattarna kan dra nytta av den.

Rektorerna diskuterade också Åbouniversitetens breda samarbete.

Von Wright berättade att hon överraskats av hur naturligt och smidigt samarbetet mellan universiteten fungerar, och hur väl samverkan mellan de finsk- och svenskspråkiga grupperna löper.

Enligt Jukka Kola är det gemensamma bygget av Aurum är ett fint exempel på ett konkret och fungerande samarbete.

– Vi kunde bli bättre på att göra samarbetet synligare utåt, till exempel gentemot utomstående finansiärer och intressenter för att visa på vår styrka, framhöll Kola.

– Vi kunde också bli bättre på att samarbeta med yrkeshögskolorna, sade han.

Rektorerna diskuterade vidare bland annat betydelsen av att utnyttja studerandes och alumners kunnande i universitetens verksamhet, konkurrensen mellan så kallade hårda och mjuka vetenskaper inom universiteten, och universitetens regionala och samhälleliga påverkan.

– Åbo Akademi är inte bara ett regionalt universitet, i Åbo och i Vasa. Det är hela Finlands svenskspråkiga universitet, poängterade von Wright. Vi vill påverka och utveckla städer och regioner där vi verkar, och likväl är hela världen vårt arbetsfält.

Diskussionen leddes av professor emeritus Heikki Paloheimo.

Mauno Koivisto-föreläsningen organiseras av Åbo universitets samhällsekonomiska forskningsförening som grundades 1957. En av de grundande medlemmarna i föreningen var president Mauno Koivisto. Sedan 2003 har föreningen årligen ordnat en Mauno Koivisto-föreläsning på ett aktuellt samhälleligt eller ekonomiskt tema.