Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo universitet börjar utbilda tvåspråkiga läkare i samarbete med Åbo Akademi

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet donerar 600 000 euro till en tvåspråkig läkarutbildning vid Åbo universitet. Utbildningen, som lägger fokus på utvecklingen av yrkesrelaterade språkkunskaper, svarar mot behoven inom specialupptagningsområdet för Egentliga Finland.

Styrelsen för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har beslutat att för fem år bevilja Åbo universitet och Åbo Akademi finansiering för ett universitetslektorat och en deltidsprofessur (50 %).

Den centrala uppgiften för den nya professorn och universitetslektorn är att organisera och genomföra en läkarutbildning som stöder det svenska språket som en del av det finska programmet för medicine licentiatexamen vid Åbo universitet. Åbo Akademi deltar genom att erbjuda studerande vid Åbo universitet prekliniska kurser på svenska.

– Åbo universitets ambition är att utbilda tvåspråkiga läkare för de behov som finns inom välfärdsområdena i Egentliga Finland och längs hela västkusten. Det finns för närvarande stora utmaningar i fråga om tillgången på svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster, berättar Pekka Hänninen, dekan vid medicinska fakulteten vid Åbo universitet.

En del av utbildningen på svenska genomförs i samarbete med Åbo Akademi. Deltidsprofessuren tillsätts vid Åbo universitet och universitetslektoratet vid Åbo Akademi.

– Universiteten i Åbo har lång erfarenhet av utbildningssamarbete och det här initiativet stärker vårt samarbete inom biovetenskaper och medicin ytterligare. Inom det här initiativet kommer Åbo Akademi att erbjuda undervisning inom vår specialkompetens i biokemi, cellbiologi och farmaci till både Åbo universitets och våra egna studerande. Detta skapar inte enbart svenskspråkiga lärmiljöer för finskspråkiga studerande utan ger även vår pedagogik och våra moderna undervisningsmetoder ytterligare en kvalitetsstämpel, säger Annika Meinander, akademilektor i cellbiologi vid Åbo Akademi.

Egentliga Finlands välfärdsområde får samordningsansvar för de svenska social- och hälsovårdstjänsterna

Inom Egentliga Finlands specialupptagningsområde har cirka 118 000 personer svenska som modersmål. Om man räknar in Åland, som för närvarande huvudsakligen anlitar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts tjänster i fråga om den krävande specialsjukvården, folkpensionsanstaltens tjänster och specialsocialarbetet, stiger siffran till 142 000 personer, vilket innebär över hälften av Finlands svenskspråkiga befolkning.

I dagsläget erbjuder Novia och Åbo Akademi redan social- och hälsovårdsutbildning på svenska i Åbo- och Vasaområdet. Utbildningen omfattar nästan alla sektorer inom branschen, man kan studera till närvårdare och sjukskötare, socialarbetare och provisor.

Det kommande Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar enligt lagen för den nationella samordningen av de svenskspråkiga tjänsterna.

– En omfattande helhet av social- och hälsovårdsutbildning på svenska passar bra ihop med detta specialansvar. Med den här finansieringen vill vi stärka tvåspråkigheten i läkarutbildningen och trygga utbildningens resurser och kontinuitet i Åbo, säger verkställande direktör Henrik Karlsson vid Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

Utbildningen av tvåspråkiga läkare inleds hösten 2023

Planeringen av de svenska undervisningsmodulerna inleds under våren med rekryteringen av personer för de uppgifter som fått finansiering. De första studerandena till linjen väljs bland dem som inleder sina studier hösten 2023.

Avsikten är att ordna klinisk svenskspråkig undervisning i Åbo och dessutom i Vasaområdet och på Åland i samarbete med de framtida välfärdsområdena. Ambitionen är också att utveckla nya inlärningsmetoder som stöder användningen av svenska i patientarbetet, såsom att tillämpa simulering och mentorverksamhet i språkinlärningen.

Undervisningen på linjen är tvåspråkig. De studerande följer det finska examensprogrammet, men en del av undervisningen och aktiviteterna under de finska studieperioderna går på svenska. Dessutom avlägger de studerande ersättande och kompletterande studier på svenska.

Till linjen väljs 15–20 medicine och odontologie studerande utifrån sina kunskaper i svenska och sin motivation. De tvåspråkiga studierna inleds genast i det prekliniska skedet under det första och andra året av studierna.

Närmare information:

Dekan Pekka Hänninen
Medicinska fakulteten, Åbo universitet
tfn 040 765 1547, pekka.e.hanninen@utu.fi

Dekan Patrik Henelius
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi
tfn 044 201 1135, patrik.henelius@abo.fi