Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo museicentral och Åbo Akademi samarbetar för synergieffekter

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi har ingått ett samarbetsavtal med Åbo museicentral. Avtalet är i kraft till den 31 december 2023.

Syftet med avtalet är att stärka samarbetet och nätverksbildningen mellan de två parterna. Inom forskningen ska detta konkret synas i form av till exempel gemensamma evenemang, utställningar och forskningsprojekt. Inom undervisningen ger det bland annat studerande en möjlighet att bekanta sig med yrkeslivet – till exempel i form av en temadag om arbete inom museibranschen som ordnas den 8 oktober.

– På det här sättet får våra studerande bekanta sig med vad de kan arbeta med efter studierna. Det är viktigt med tanke på den yrkeslivsinriktning som idag poängteras allt mer inom studierna, säger biträdande professor i konstvetenskap Marie-Sofie Lundström.

– Våra studerande fick redan under våren ta del av enskilda föreläsningar som hållits av personal från museicentralen. Till exempel har konservatorn deltagit i undervisningen i konstvetenskap, och både byggnadsforskare och bildforskare har berättat om museernas dokumentering av byggnader respektive konstverk. Det är viktigt för de studerande att få en inblick i hur det dagliga arbetet vid museerna kan se ut.

Avtalet trädde i kraft i somras, men samarbetet har pågått aktivt redan sedan i våras. Bland annat har man genom gemensamma workshoppar sökt möjligheter till gemensamma forskningsprojekt och hållit presentationer av verksamheten för varandra.

– Museerna har allt mindre tid för forskning, på det här sättet får vi kännedom om vilka behov som finns och vilka frågor som behöver besvaras. Vi hoppas att våra studerande genom praktik kunde skriva till exempel magisteravhandlingar om sådana frågor, men det är en resursfråga, säger Lundström.

Avtalet följer en modell som tagits fram mellan Åbo museicental och Åbo universitet redan våren 2018, med syfte att stärka synergieffekterna genom samarbete kring olika projekt. Samarbetet mellan museicentralen och Åbo Akademi ingår i samma nätverk.

– Det är viktigt att svenskan tas i beaktande, bland annat för att mycket av det historiska materialet är på svenska. Åbo Akademi behövs och är en resurs för museicentralen i dessa sammanhang, säger Lundström.

– Inom ramarna för avtalet går allt på två språk, till exempel programblad och all information om kommande evenemang. Detta är numera en utmaning när allt färre finskspråkiga kan ta till sig svenskan, men jag upplever att det har det tagits emot väl.