Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi satsar på lärarfortbildning i flexibel matematik

Utbildningsstyrelsen har beviljat 750 000 euro i fortsatt finansiering för fortbildning i så kallad flexibel matematik för åren 2020–2022. Projektet Joustava matematiikka 2.0, som ännu saknar ett svenskspråkigt namn, är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Åbo universitet, Jyväskylä universitet och Uleåborgs universitet.

Syftet med satsningen är att höja matematikkompetensen bland småbarnspedagoger och lärare, och att utveckla undervisningsmetoder med fokus på logiskt tänkande och matematiska strukturer, inte enbart räknefärdigheter.

Enligt Kirsti Löfwall Hemmi, professor i de matematiska ämnenas didaktik vid Åbo Akademi, har det funnits för lite fokus på matematik inom småbarnspedagogiken och nybörjarundervisningen.

– Den nya Pisa-undersökningen visar att trots att finländska elever generellt har goda matematikkunskaper, blir de svaga eleverna ännu svagare. Studier visar också att elever med dåligt utgångsläge i matematik har svårt att ta igen matematiken under senare skolår. Därför är det viktigt att satsa på matematik på ett informellt och lekfullt sätt redan under småbarnsåldern.

Hon framhåller att det är viktigt att tidigt lägga grunden för till exempel algebraiskt tänkande eftersom bristande kunskaper i algebra under senare skolår ofta utgör ett hinder för att gå vidare i matematikstudier, men också i andra ämnen.

– Algebraiskt tänkande är starkt kopplat till strukturellt och logiskt tänkande samt generaliseringar. Redan små barn kan utveckla dessa kunskaper.

Åren 2017–2019 genomfördes en pilot inom projektet som lockade närmare 2000 deltagare och fick mycket positiv respons. Följande steg blir att utveckla kursutbudet till att omfatta samtliga stadier och erbjuda kurser på svenska.

– Vi kommer att utveckla en fortbildningshelhet på svenska omfattande 10 studiepoäng riktat särskilt till småbarnspedagoger, samt en allmän kurs i flexibel matematik på svenska som riktar sig till lärare i alla stadier, berättar Löfwall Hemmi.

Totalt omfattar helheten 19 nätbaserade fortbildningskurser.

– Att vi får fortsatt finansiering ser jag som ett viktigt erkännande av våra långsiktiga forskningsinsatser inom matematikinlärning och undervisningsstöd. Genom projektet får vi ta del av den kunskap som finns i andra finländska universitet, säger Löfwall Hemmi.

Besök projektets hemsidor: www.flexibility.fi