Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Åbo Akademi och Uppsala universitet ingick ett avtal om samarbete

 

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa och Eva Åkesson rektor för Uppsala universitet skålar i champagne efter att de undertecknat avtalet om strategiskt samarbete.

 

Idag den 27 juni ingick Åbo Akademi och Uppsala universitet ett avtal om strategiskt samarbete. Redan före avtalet har det funnits ett etablerat samarbete mellan de båda universiteten, men nu ska detta fastställas, utvecklas och regleras tydligare genom avtalet. Avtalet undertecknades av Åbo Akademis rektor Mikko Hupa och rektor för Uppsala universitet Eva Åkesson. Närvarande var också Katarina Bjelke universitetsdirektör vid Uppsala universitet.

Utbytet ska ske gällande såväl utbildning, forskning som samverkan. Målet är att dela kunskap och kunnande och på så sätt skapa mervärde för de båda avtalsparterna. Samarbetet ska innefatta såväl personal som studerande. Mervärde ska skapas bland annat genom ett gemensamt nordiskt perspektiv i frågor gällande utbildning och forskning.

Samarbetet kommer att organiseras genom en gemensam styrgrupp bestående av Uppsala universitets universitetsledning och Åbo Akademis ledning. Gruppen kommer att mötas årligen med växelvist värdskap och med en gemensamt utformad agenda. Också på fakultetsnivå eller motsvarande kan det ingås specifika avtal som hör till samarbetet.

Avtalet träder i kraft i dag och är giltigt i fem år. Därefter förlängs avtalet med ett år åt gången.

Under tillfället konstaterade rektor Mikko Hupa att Åbo Akademi och Uppsala universitet har mycket gemensamt, inte minst en enastående vacker campusmiljö.