Skriv här det du söker efter!

Professorer och Tenure Track-professorer inom minoritetsforskning

Professorer och Tenure Track-professorer inom minoritetsforskning

Professorer och Tenure track professorer

Emmanuel Acquah Biträdande professor i minoritetsstudier vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Dr. Acquahs forskning fokuserar på utvecklandet av lärares kompetenser vad gäller deras arbete med mångkulturella/mångspråkiga studerande. Fokus ligger till största del på att integrera kurser om kulturellt och språkligt sensitiv undervisning i lärarutbildningen och den inverkan detta har på de studerandes medvetenhet och praktiker. I sin forskning studerar Dr. Acquah även praktiserande lärares kunskap vad gäller kulturellt och språkligt sensitiv undervisning i syfte att utveckla lämpligt stöd för lärarnas professionella utveckling. För närvarande utvecklar han ett pedagogiskt språkspel. Acquah har en mångdisciplinär forskningsbakgrund i pedagogik och samhällsvetenskap och en stark kompetens i ”mixed-method” forskningsdesign och dataanalys.

Magdalena Kmak Professor i internationell rätt med inriktning på migrations- och minoritetsforskning vid Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik.

Dr. Kmak disputerade år 2009 och är docent vid Helsingfors universitet. I sin nuvarande forskning inriktar hon sig på det mångfacetterade förhållandet mellan lag och mobilitet, särskilt inom en kontext av global migration och minoritetsregimer. Hennes forskningsintressen inbegriper nya minoriteter, exilstudier och migrationshistoria, mobilitetsstudier, internationell rätt, mänskliga rättigheter samt internationell och europeisk flykting- och migrationsrätt. Kmak är ledare för projektet ’Mångfald, Förtroende och Tvåvägsintegration (Mobile Futures) som finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF) som inrättats inom Finlands Akademi (2021-2027). Hon har också varit med och grundat nätverket: Nordic Network on Climate Related Displacement and Mobility

Pamela Slotte Professor i religion och rätt vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.

Slotte är vice-direktör för Spetsforskningsenheten för rätt, identitet och de europeiska berättelserna (2018-2025), eurostorie.org, vid Helsingfors universitet. Hon är en av de ansvariga forskarna (PI) som grundade det NOS-HS finansierade nätverket Complexity and Beyond in Studies of Religiosity in the Nordic Countries (CBSR) (2021-2023). Hon är även affilierad seniorforskare vid Erik Castrén institutet i folkrätt och mänskliga rättigheter, Helsingfors Universitet. Hon är docent i forskning i religion och rätt (Helsingfors universitet) och docent i teologisk etik med religionsfilosofi (Åbo Akademi). Hennes forskningsintressen inkluderar frågor som rör nationellt och internationellt rättsligt skydd vad gäller religions- och åskådningsfrihet, icke-diskriminering och jämlikhet, samt relationerna mellan rätt och religion mer allmänt i historia och nutid. Hon har publicerat på områdena systematisk teologi, idéhistoria, politisk teologi, rätt & religion, samt om mänskliga rättigheter från en rad perspektiv.

 

Camilla Haavisto Forskardoktor i minoritetsstudier 2017 vid Fakulteten i samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik och Fakulteten i humaniora, psykologi och teologi.

Uppdaterad 8.2.2023