Skriv här det du söker efter!

CoE 2024-2028 Ofta frågade frågor (FAQ)

CoE 2024-2028 Ofta frågade frågor (FAQ)

Sidan uppdateras (nya inlägg utmärkta med NY+datum/Uppdatering+datum) under ansökningsprocessens gång. Ställs dina frågor till CoE@abo.fi. Ju tidigare under ansökningsprocessen en oklarhet påtalas, desto större är chansen att vi kan förtydliga innehållet.

Senaste uppdatering: 24.2.2023

ALLMÄNT

 • Det finns många sätt att fördela riktade medel till forskningen, varför valde man att fortsätta med att utse spetsenheter?
  Det gjordes på basis av Stiftelsens utredning 2022, som baserade sig på 26 intervjuer och ca 40 enkätsvar från forskarsamfundet, ledningen och forskningsadministrationen. Att fortsätta med en garanterad, mångårig finansiering på basis av en idédriven ansökningsomgång fick brett stöd.

FINANSIERING

 • Hur många spetsenheter utses?
  Prorektorn bestämmer om antalet spetsenheter. I de tidigare omgångarna har fyra enheter utsetts.
 • Delar spetsenheterna jämnt på den tillgängliga finansieringen?
  Prorektor bestämmer om fördelningen utgående från vad som anses bäst för ÅA, garanterande att varje utsedd spetsenhet kan genomföra sin föreslagna forskningsplan. Ändringar i finansieringen kan även ske under finansieringsperioden men förutsätter nog exceptionella omständigheter.

ANSÖKNINGSKRITERIER

 • Får en tidsbundet anställd fungera som ansvarig ledare? [Uppdatering 17.2.2023]
  Den ansvariga ledaren ska ha minst en 50 % anställning vid ÅA med andra medel än CoE-programmets. Den ansvariga ledaren kan vara tidsbundet anställd med förutsätts ha ett långvarigt arbetsavtal. Om den ansvariga ledaren inte har finansiering för hela perioden måste det beskrivas hur man kan garantera projektledningen för alla fem år. Dekanen kan med intyg visa på att den tilltänkta ansvariga ledaren är i process att under ansökningsperioden få en fast eller långvarig anställning vid ÅA.
 • Måste biträdande ledaren (Vice Director) vara bunden till ÅA eller kan en extern professor ha positionen? Om en extern kan vara biträdande, måste det beaktas i budgeten? [NY 11.1.2023]
  Den biträdande ledaren behöver inte vara bunden till ÅA men kan inte få CoE-finansiering för att sköta uppgiften.
 • Betyder ”Verksamhet utförd vid ÅA” att medlen endast kan användas för forskare anställda vid ÅA?
  Tolkningen är att alla anställningar med de specifika CoE-medlen måste vara bokförda på ÅA. Köpta tjänster, analyser, djurförsök och dylika kan beställas av utomstående tjänstelevereantörer.
 • Ska man utgå från att forskargruppen ska vara mångvetenskaplig?
  Det finns inget krav på en mång- eller tvärvetenskaplig approach. Det är forskningsplanens målsättningar som ska avgöra vilken sakkunskap som krävs för att nå bästa möjliga resultat.
 • Ska man utgå från att forskargruppen ska kunna visa på internationellt samarbete?
  I bedömningskriterierna lyfts endast fram samarbete med andra forskargrupper eller intressenter. Ansökan behöver lyfta fram vem man samarbetar med och varför. Det finns en förväntan på spetsenheten att den samverkar utanför ÅA även om forskargruppen kan vara t.o.m. starkt fokuserad till ett eller ett par ämnen vid ÅA. Internationellt samarbete är alltså i de flesta fall en fördel och styrka i en ansökan men inte ett krav.
 • Vad är det för skillnad mellan styrgrupp, rådgivande grupp och samarbetspartners? [NY 11.1.2023]
  Vi förstår att det kan vara svårt att skilja mellan personer och grupper som kan ha sammanlänkande och liknande roller i spetsenheten. För att ge någon vägledning ger vi följande definition
  Steering group – utgör kärnan i spetsenheten. Styrgruppen består av forskare och andra partners med ansvar för ledning och beslutsfattande i spetsenheten. Vanligtvis är styrgruppsmedlemmar involverade i beslut om anställningar och i övrigt hur budgetmedlen används. De beslutar om anpassningar i forskningsplanen och tar ställning i olika praktiska frågor.
  Advisory group – består av experter från de vetenskapsområden som ingår i spetsenheten. De stöder spetsenheten genom att ge råd om åt vilket håll spetsenheten borde utvecklas men är inte aktivt med i forskningen som utförs. Gruppen uttalar sig normalt 1-2 ggr per år. Alla spetsenheter har inte ett rådgivande organ.
  Collaborators – kan vara enskilda personer eller forskargrupper som stöder eller deltar i forskningen under spetsenhetsperioden men vars betydelse för spetsenheten kan variera över tid.
 • Hur ska man tänka gällande forskargruppens styrgrupp? [Uppdatering 11.1.2023]
  Styrgruppen ska utgå från forskningsplanens behov. Det ska nämnas i sammanhanget att utvärderarna kommer att bedöma spetsenhetens riskfaktorer, särskilt hur ändringar bland de ÅA-anställda påverkar helheten. Ansökande enhet ska fundera på vem som behöver sitta där för att effektivt kunna sköta forskargruppens koordinering och beslutsfattande? I andra omgången får styrgruppens medlemmar lämna in tresidiga meritförteckningar. Det betyder förstås inte att styrgruppen ska göras konstlat stor eftersom det visar på bristande organisationsförmåga.
 • Kan en styrgrupp ändra sin sammansättning mellan utvärderingsomgångarna?
  Forskningsvärlden är dynamisk så det ges ett visst spelrum för att ta in t.ex. en ny extern samarbetspartner men det ska förstås finnas välmotiverade skäl till en ändring. Ytterligare personer från ÅA kan inte tas in. Av den anledningen tillåter vi att samma forskare får vara med i flera ansökningar.
 • Ansökningsprocessen var uppe i Forskningsstrategiska rådet i september, betyder det att medlemmarna inte får delta?
  Medlemmarna får delta i ansökningsomgången. Rådet informerades om planeringsprocessens nuläge. I samförstånd med rådets medlemmar, lämnades t.ex. bedömningskriterierna bort från informationen. Planeringsgruppens arbete har också medfört att ansökningsprocessen till slut är ganska annorlunda jämfört med det som presenterades i rådet så medlemmarna har ingen fördel. Alla vid ÅA fick ungefär samma info som rådet fick via intranyheten som gick ut 13 oktober.

ANSÖKAN

 • Ansökningsblanketten innehåller inte plats för Advisory Board, var ska den skrivas in? [NY 17.2.2023]
  En punkt för Advisory Board hade fallit bort och har nu satts till blanketten. Den ansökande enheten kan ta bort den här punkten ifall en sådan inte används för spetsenheten.
 • Ska ansökan in i AboCRIS? [NY 2.2.2023]
  Ansökan ska endast skickas till registrator@abo.fi
 • Varför får ansökan inte skrivas på svenska?
  Då vi gick in för att öka antalet utvärderare i den första omgången, stod vi inför en större utmaning att få tag på utvärderare med erfarenhet av forskningsutvärderingar och utan jäv. Vi ansåg det även bättre för ÅA att ha en bredare fördelning på utvärderarna än endast nationella eller nordiska representanter.
 • Får abstraktet innehålla en bild?
  Det kan innehålla en bild, t.ex. en logo eller annan bild som gör att ansökan känns igen. Om prorektorn anser att bilden ger för stor fördel jämfört med ansökningar med endast textabstrakt så tas den bort.
 • Hur ska man tänka om ansökan passar in i flera av de fyra utvärderingsgrupperna?
  Den ansökande forskargruppen ska endast välja en grupp och där bör ni fundera vilken utvärderingsgrupp som sannolikt ger er den bästa utvärderingen. Om det är synnerligen svårt att välja så kan ni kommunicera det till CoE@abo.fi.
 • Kommer utvärderarna att publiceras före första ansökningsomgångens tidsgräns?
  Traditionellt har utvärderarna inte meddelats före ansökningsomgångens slut men här diskuterar vi att eventuellt publicera dem på förhand.
 • Får man sätta till egna rubriker i forskningsplanen?
  Man får sätta till mellanrubriker men inte flera huvudrubriker eftersom det kan försvåra utvärderarnas arbete. Vi valde att ha endast två huvudrubriker i första omgången eftersom utrymmet för text och bilder redan nu är knappt.
 • Ska budgeten räknas med Allmänna kostnader inkluderade eller exkluderade? [NY 2.2.2023]
  ÅA:s allmänna kostnader har tagits bort från den tillgängliga summan och behöver inte beaktas.
 • Ska det i budgeten för Director anges en årlig budgetpost på 0,5-1,5 mån/år för att visa på dedikation till projektet? [NY 17.2.2023]
  Sätt bara med verkliga budgetposter i budgeten. En skild dedikationspost behövs inte utan vi utgår från att det finns intresse att driva spetsenheten på bästa sätt.
 • Vad ska vi göra om vi har utgifter i forskningsplanen som inte passar in de givna posterna i BudgetTool?
  Ta kontakt med CoE@abo.fi.
 • Får det finnas annan text än publikationerna i publikationslistan? [Uppdatering 24.2.2023]
  För publikationerna får en kort mening skrivas in för varje publikation om varför publikationen är relevant för ansökan Publikationslistan ska endast innehålla namn och andra källreferenser. Ytterligare kommentarer om publikationernas relevans för ansökan ska det göras i forskningsplanen. Här bör det noteras att utvärderarna inte nödvändigtvis är experter på ert forskningsområde.
 • Ska det vara styrgruppens medlemmar som presenteras i meritsammanställningen?
  Det behöver inte vara enbart styrgruppens medlemmar men notera vem som får skicka in CV:n i den andra omgången.

UTVÄRDERING och BEDÖMNINGSKRITERIER

 • Varför har ni valt den här indelningen i utvärderingsgrupper för den första omgången?
  Till en del har vi sett på indelningar i andra motsvarande utvärderingar av forskningsansökningar men vi har även sett på antalet ansökningar i tidigare CoE-ansökningsomgångar för att anpassa fördelningen jämnare enligt ÅA:s ämnesstruktur. En bra balans är svår att förutspå då det varit variation mellan ansökningsomgångarna. Det här är en kompromiss då vi ansåg att vi inte har tid eller kapacitet att efter tidsgränsen för ansökningsomgången söka fram och skicka varje ansökan till en expert inom ansökans forskningsområde.
 • Det står att forskningsplanens kvalitet och genomslagskraft ska ges mer vikt än de två andra kriterierna. Finns det en särskild viktning mellan kriterierna? 
  Det finns inte en uträknad viktning som skulle ge första kriteriet mer poäng än de två andra kriterierna. Utvärderarna kommer att få instruktionen att ifall poängtalet är jämnt mellan två ansökningar så ska forskningsplanens kvalitet premieras.
 • Antalet ansökningar kan variera mellan de fyra utvärderingsgrupperna, finns det bestämt att ett visst antal går vidare till andra omgången från varje grupp?
  Med ett nytt koncept finns det nya fördelar och nackdelar. Om det går så att en grupp t.ex. får endast en ansökan, måste prorektor besluta hur ansökan behandlas. Det sannolika är en omfördelning av något slag. Det finns ingen tanke på att ett givet antal ska gå vidare från varje grupp utan det görs en bedömning. Den bästa i varje grupp ligger förstås alltid bra till för en fortsättning.
 • Vad kan avgöra ifall en ansökan flyttas från den gruppen som forskargruppen valt att bli utvärderad i?
  Målet är att inte flytta en ansökan till en annan grupp. En flytt kan bli aktuell ifall det behövs för att garantera en jämförelse mellan ansökningar. Även för att garantera en jämnare fördelning mellan utvärderarna kan en omfördelning övervägas. Mångvetenskapliga ansökningars utvärdering måste också diskuteras.

Uppdaterad 10.11.2023