Skriv här det du söker efter!

Forskarstipendier

Åbo Akademis forskarstipendier för år 2022

Forskningsservice ledigförklarar hösten 2021 ett antal doktorandstipendier för år 2022. Stipendierna utlyses från specifika fonder som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. Fonderna listas nedan under punkterna b)-d). Vänligen läs informationen om målgrupp och kriterier noggrant, så att du bara ansöker om ett stipendium ifall du är behörig att söka det.

Vänligen notera att inga allmänna ÅA-doktorand- och postdoktorala stipendier finns att söka för år 2022.


Den elektroniska ansökningsblanketten
(öppnar 6.9.2020 kl. 9.00) bör vara ifylld och inskickad senast måndagen den 27 september 2021 kl. 23.59.

Forskningsplanen laddas upp som en separat pdf-fil i den elektroniska ansökningsblanketten. Vänligen läs följande instruktioner noggrant:
Instruktioner för forskningsplanen 

Information om bedömningsprocess och -kriterier samt beslutsprocessen

Information om behandlingen av personuppgifter i samband med ansökan

Beslut om beviljade stipendier publiceras på denna webbsida i mitten av november.

 

I Stipendier för doktorander

Allmänna kriterier

Doktorandstipendierna kan sökas av

 • doktorander vid Åbo Akademi som är inskrivna och närvaroanmälda vid ansökningstidens utgång, samt
 • personer som per 14.9.2021 har inlämnat en ansökan om att bli antagen till ett doktorandprogram vid Åbo Akademi (se separat ansökningsförfarande här). Notera dock egen tidtabell för Polin-stipendierna, se punkt c) nedan. Om sökande bedöms vara behörig för doktorsstudier, kan hens stipendieansökan gå vidare i bedömningsprocessen. Förutsättningen att beviljas stipendium i november är att sökande vid den tidpunkten är antagen och inskriven som doktorand vid Åbo Akademi (se undantag för Polin-stipendiet, punkt c)).

Doktorandstipendiet är avsett för forskning på heltid (tjänstledighet krävs).

Stipendiet utbetalas i månatliga belopp. Stipendiebeloppet är 2000 €/månad. Max. 12 månaders stipendier bör utnyttjas under år 2022.

Om stipendiet utnyttjas delvis för forskning utomlands är stipendiesumman per utlandsmånad 50 % högre.  Doktoranden bör redogöra för utlandsplanerna redan i ansökningsskedet. Beviljande av utlandstillägg förutsätter att doktoranden bör för given period lämna det land där den stadigvarande bostaden finns, vilket i sin tur medför ökade levnadskostnader som utlandstillägget kan täcka (t.ex. dubbla hyror, resekostnader m.m.). Innan stipendieperioden inleds bör utlandsperioden verifieras med intyg eller inbjudan från det mottagande universitetet.

I ansökan ska tydligt framkomma

 • estimerad tidpunkt för disputationen (mm/år)
 • komplett redogörelse över tidigare erhållen finansiering för doktorsstudierna

a) Åbo Akademis doktorandstipendier (max 12 mån)

Inga allmänna ÅA-doktorand- och postdoktorala stipendier finns att söka för år 2022.


b) Doktorandstipendier ur
H.W. Donners fond (max 48 mån, delvis villkorat)

Ur H.W. Donners fond ledigförklaras doktorandstipendier för max 48 månader. Förutom allmänna kriterier (se ovan) gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

 • H.W. Donners doktorandstipendier kan i första hand sökas av doktorander inom ämnet engelska språket och litteraturen.
 • I andra hand kan även doktorander i andra humanistiska ämnen (språk, kultur, historia och filosofi) ansöka om H.W. Donners doktorandstipendium, förutsatt att det finns en mobilitetsplan som innehåller en minst sex (6) månader lång vistelse i England. Den som ansöker om H. W. Donner-stipendium utgående från en mobilitetsplan, bör på begäran uppvisa ett s.k. Letter of Invitation från det mottagande universitetet.

Villkorat stipendium: Under förutsättning att Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse godkänner Donner-nämndens förslag kan Donner-doktorandstipendium beviljas för max 48 månader. Efter de första 12 stipendiemånaderna krävs en årlig redovisning till Donner-nämnden, som utgående från redovisningen bedömer om doktorsstudierna framskrider enligt tidtabell, vilket är en förutsättning för fortsatt stipendium.

Längre stipendier bör inledas i regel senast 1.4.2022. Eventuella kortare stipendier bör utnyttjas under år 2022.


c) Doktorandstipendier ur
Julius Polins förfäders minnesfond (max 48 mån eller kortare stipendium max 6 mån)

Julius Polins doktorandstipendier är ämnade för doktorsstudier i teologi vid Åbo Akademi. De ledigförklaras enligt följande:

 • ett 4-årigt doktorandstipendium (max 48 månader)
 • ett kortare stipendium (max 6 månader)

Den som ansöker om det 4-åriga doktorandstipendiet (max 48 mån) beaktas automatiskt även för det kortare stipendiet (max 6 mån).

Förutom allmänna kriterier (se ovan) gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

 • Julius Polins doktorandstipendier kan sökas av blivande eller redan inskrivna doktorander inom doktorandprogrammet i teologi vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
 • sökande som inte ännu är inskriven som doktorand kan söka det 4-åriga stipendiet förutsatt att följande villkor uppfylls: magisterexamen är avlagd senast 31.12.2021 och sökande är antagen till doktorandprogrammet i teologi senast 31.3.2022.

Ansökningshandlingarna ska vara på svenska.

Det 4-åriga stipendiet bör inledas senast 1.4.2022. Det kortare stipendiet (max 6 mån) bör utnyttjas under år 2022.

d) Doktorandstipendier ur Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond (max 12 mån)
    Doktorandstipendier ur Fabian Klingendahls fond (max 12 mån)

Ur Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond och Fabian Klingendahls fond ledigförklaras doktorandstipendier för max 12 månader. Förutom allmänna kriterier (se ovan) gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

 • Jacobsson- och Klingedahl-doktorandstipendier kan sökas av doktorander inom doktorandprogrammet för företagsekonomiska vetenskaper vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.
 • stipendium beviljas för max 12 månader, men även kortare stipendieperioder kan komma ifråga.

 

II Stipendier för postdoktorala forskare


Åbo Akademis postdoktorala forskarstipendier (6-12 månader)

Inga allmänna ÅA-doktorand- och postdoktorala stipendier finns att söka för år 2022.

 

Närmare uppgifter om forskarstipendierna ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, forskningsservice, Åbo, tfn (02) 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.

Uppdaterad 3.9.2021