Skriv här det du söker efter!

Forskarstipendier

Åbo Akademis forskarstipendier för år 2021

Forskningsservice utlyser årligen doktorandstipendier och postdoktorala stipendier. Stipendierna beviljas under förutsättning att Stiftelsen för Åbo Akademi beviljar medel för ändamålet.

P.g.a. det ekonomiska läget finns hösten 2020 inga allmänna ÅA-doktorand- och postdoktorala stipendier att söka för år 2021. Dock ledigförklaras doktorandstipendier från specifika fonder som listas nedan under punkterna b)-f). Vänligen läs kriterier noggrant, så att du bara ansöker om ett stipendium du är behörig att söka.

Publicerat 16.11.2020: Beslut om beviljade stipendier


Den elektroniska ansökningsblanketten
(öppnar 28.8.2020 kl. 9.00) bör vara ifylld och inskickad senast måndagen den 21 september 2020 kl. 23.59.

Forskningsplanen laddas upp som en separat pdf-fil i den elektroniska ansökningsblanketten. Vänligen läs följande instruktioner noggrant:
Instruktioner för forskningsplanen 

Information om bedömningsprocess och -kriterier samt beslutsprocessen

Information om behandlingen av personuppgifter i samband med ansökan

 

I Stipendier för doktorander

Allmänna kriterier

Doktorandstipendierna kan sökas av

 • doktorander vid Åbo Akademi som är inskrivna och närvaroanmälda vid ansökningstidens utgång
 • personer som per 15.9.2020 har inlämnat en ansökan om att bli antagen till ett doktorandprogram vid Åbo Akademi (se separat ansökningsförfarande här). Om sökande bedöms vara behörig för doktorsstudier, kan hens stipendieansökan gå vidare i bedömningsprocessen. Förutsättningen att beviljas stipendium i november är att sökande vid den tidpunkten är antagen och inskriven som doktorand vid Åbo Akademi.

Doktorandstipendiet är avsett för forskning på heltid (tjänstledighet krävs).

Stipendiet utbetalas i månatliga belopp. Stipendiebeloppet är 2000 €/månad. Max. 12 månaders stipendier bör utnyttjas under år 2021.

Om stipendiet utnyttjas delvis för forskning utomlands är stipendiesumman per utlandsmånad 50 % högre. Beviljande av utlandstillägg förutsätter att doktoranden för given period lämnar det land där den stadigvarande bostaden finns, vilket i sin tur medför ökade levnadskostnader som utlandstillägget kan täcka (t.ex. dubbla hyror, resekostnader m.m.). Innan stipendieperioden inleds bör utlandsperioden verifieras med intyg eller inbjudan från det mottagande universitetet.

I ansökan ska tydligt framkomma

 • estimerad tidpunkt för disputationen (mm/år)
 • komplett redogörelse över tidigare erhållen finansiering för doktorsstudierna

a) Åbo Akademis doktorandstipendier (max 12 mån)

P.g.a. det ekonomiska läget finns inga allmänna ÅA-doktorand- och postdoktorala stipendier att ledigförklara för år 2021.


b) Doktorandstipendier ur
H.W. Donners fond (max 48 mån, delvis villkorat)

Ur H.W. Donners fond ledigförklaras doktorandstipendier för max 48 månader. Förutom allmänna kriterier (se ovan) gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

 • H.W. Donners doktorandstipendier kan i första hand sökas av doktorander inom ämnet engelska språket och litteraturen.
 • I andra hand kan även doktorander i andra humanistiska ämnen (språk, kultur, historia och filosofi) ansöka om H.W. Donners doktorandstipendium, förutsatt att det finns en mobilitetsplan som innehåller en minst sex (6) månader lång vistelse i England. Den som ansöker om H. W. Donner-stipendium utgående från en mobilitetsplan, bör på begäran uppvisa ett s.k. Letter of Invitation från det mottagande universitetet.

Villkorat stipendium: Under förutsättning att Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse godkänner Donner-nämndens förslag kan Donner-doktorandstipendium beviljas för max 48 månader. Efter de första 12 stipendiemånaderna krävs en årlig redovisning till Donner-nämnden, som utgående från redovisningen bedömer om doktorsstudierna framskrider enligt tidtabell, vilket är en förutsättning för fortsatt stipendium.

Längre stipendier bör inledas i regel senast 1.4.2021. Eventuella kortare stipendier bör utnyttjas under år 2021.


c) Doktorandstipendier ur
Julius Polins förfäders minnesfond (max 48 mån eller kortare stipendium max 6 mån)

Julius Polin-stipendier ledigförklaras preliminärt enligt följande:

 • ett 4-årigt doktorandstipendium (max 48 månader)
 • ett kortare stipendium (max 6 månader)

Den som ansöker om det 4-åriga doktorandstipendiet (max 48 mån) beaktas automatiskt även för ett kortare stipendium (max 6 mån).

Förutom allmänna kriterier (se ovan) gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

 • Julius Polins doktorandstipendier kan sökas av doktorander inom teologiska ämnen inom fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.
 • Det 4-åriga stipendiet kan sökas även då följande kriterier uppfylls: magisterexamen är avlagd senast 31.12.2020 och sökande är antagen till Åbo Akademis doktorandstudier senast 31.3.2021.
 • Ansökningsblanketten ska vara ifylld på svenska.

Det 4-åriga stipendiet bör inledas senast 1.4.2021. Det kortare stipendiet (max 6 mån) bör utnyttjas under år 2021.

d) Doktorandstipendier ur Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond (max 12 mån)
e) Doktorandstipendier ur Fabian Klingendahls fond (max 12 mån)

Ur Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond och Fabian Klingendahls fond ledigförklaras doktorandstipendier för max 12 månader. Förutom allmänna kriterier (se ovan) gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

 • Jacobsson- och Klingedahl-doktorandstipendier kan sökas av doktorander inom doktorandprogrammet för företagsekonomiska vetenskaper vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.
 • stipendium beviljas för max 12 månader, men även kortare stipendieperioder kan komma ifråga.

f) Doktorandstipendium ur
Runar Erikssons fond (max 12 mån)

Ur Runar Erikssons fond ledigförklaras doktorandstipendium för max 12 månader. Förutom allmänna kriterier (se ovan) gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

 • Runar Erikssons doktorandstipendium kan sökas av åländska doktorander inom teologiska ämnen inom fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
 • stipendium beviljas för max 12 månader, men även kortare stipendieperiod kan komma ifråga.

 

II Stipendier för postdoktorala forskare


Åbo Akademis postdoktorala forskarstipendier (6-12 månader)

P.g.a. det ekonomiska läget finns inga allmänna ÅA-doktorand- och postdoktorala stipendier att ledigförklara för år 2021.

 

Närmare uppgifter om forskarstipendierna ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, forskningsservice, Åbo, tfn (02) 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.

Uppdaterad 16.11.2020