Skriv här det du söker efter!

Forskarstipendier

Åbo Akademis forskarstipendier för år 2023

Forskningsservice ledigförklarar hösten 2022 ett antal doktorandstipendier för år 2023. Stipendierna utlyses från specifika fonder som i huvudsak förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. Fonderna listas nedan under punkterna b) – j). Vänligen läs informationen om målgrupp och kriterier noggrant, så att du bara ansöker om ett stipendium ifall du är behörig att söka det.

Vänligen notera att inga allmänna ÅA-doktorand- och postdoktorala stipendier i denna omgång finns att söka för år 2023.

Den elektroniska ansökningsblanketten bör vara ifylld och inskickad senast tisdagen den 20 september 2022 kl. 23.59.

Forskningsplanen laddas upp som en separat pdf-fil i den elektroniska ansökningsblanketten. Vänligen läs följande instruktioner noggrant:
Instruktioner för forskningsplanen 

Information om bedömningsprocess och -kriterier samt beslutsprocessen

Information om behandlingen av personuppgifter i samband med ansökan

Beslut om beviljade doktorandstipendier hösten 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

I Stipendier för doktorander

Allmänna kriterier

Doktorandstipendierna kan sökas av

 • doktorander vid Åbo Akademi som är inskrivna och närvaroanmälda vid ansökningstidens utgång, samt
 • personer som per 20.9.2022 har inlämnat en ansökan om att bli antagen till ett doktorandprogram vid Åbo Akademi (se separat ansökningsförfarande här). Notera egen tidtabell för Polin-stipendierna, se punkt c) nedan.
 • Om sökande bedöms vara behörig för doktorsstudier, kan hens stipendieansökan gå vidare i bedömningsprocessen. Förutsättningen att beviljas stipendium i november är att sökande vid den tidpunkten är antagen och inskriven som doktorand vid Åbo Akademi (se undantag för Polin-stipendiet, punkt c)).

Doktorandstipendiet är avsett för forskning på heltid (tjänstledighet krävs).

Stipendiet utbetalas i månatliga belopp. Stipendiebeloppet är 2200 €/månad. Max. 12 månaders stipendier bör utnyttjas under år 2023.

I ansökan ska tydligt framkomma

 • estimerad tidpunkt för disputationen (mm/år)
 • komplett redogörelse över tidigare erhållen finansiering för doktorsstudierna

Om stipendiet utnyttjas delvis för forskning utomlands kan beviljas en stipendiesumma som är 50 % högre per utlandsmånad.  Doktoranden bör redogöra för utlandsplanerna redan i ansökningsskedet. Beviljande av utlandstillägg förutsätter att doktoranden för given period bör lämna det land där den stadigvarande bostaden finns, vilket i sin tur medför ökade levnadskostnader som utlandstillägget kan täcka (t.ex. dubbla hyror, resekostnader m.m.). Innan stipendieperioden inleds bör utlandsperioden verifieras med intyg eller inbjudan från det mottagande universitetet. Maximalt antal månader med utlandstillägg fastställs separat från fall till fall.

Notera att doktorander som redan erhållit 48 månader (eller mera) finansiering för sina doktorsstudier inte är berättigade att söka de nu utlysta stipendierna.


a) Åbo Akademis doktorandstipendier (max 12 mån)

Inga allmänna ÅA-doktorand- och postdoktorala stipendier finns att söka för år 2023.


b) Doktorandstipendier ur
H.W. Donners fond (max 48 mån, delvis villkorat)

Ur H.W. Donners fond ledigförklaras doktorandstipendier för max 48 månader. Förutom allmänna kriterier (se ovan) gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

 • H.W. Donners doktorandstipendier kan sökas av doktorander inom ämnet engelska språket och litteraturen.
 • I andra hand kan även doktorander i andra humanistiska ämnen (språk, kultur, historia och filosofi) ansöka om H.W. Donners doktorandstipendium, förutsatt att det finns en mobilitetsplan som innehåller en minst sex (6) månader lång vistelse i England. Den som ansöker om H. W. Donner-stipendium utgående från en mobilitetsplan, bör på begäran uppvisa ett s.k. Letter of Invitation från det mottagande universitetet.

Villkorat stipendium: Under förutsättning att Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse godkänner Donner-nämndens förslag kan Donner-doktorandstipendium beviljas för max 48 månader. Efter de första 12 stipendiemånaderna krävs en årlig redovisning till Donner-nämnden, som utgående från redovisningen bedömer om doktorsstudierna framskrider enligt tidtabell, vilket är en förutsättning för fortsatt stipendium.

Längre stipendier bör inledas i regel senast 1.4.2023. Eventuella kortare stipendier bör utnyttjas under år 2023.


c) Doktorandstipendier ur
Julius Polins förfäders minnesfond (max 48 mån, delvis villkorat, eller kortare stipendium max 6 mån)

Julius Polins doktorandstipendier är ämnade för doktorsstudier i teologi vid Åbo Akademi. De ledigförklaras enligt följande:

 • ett 4-årigt doktorandstipendium (max 48 månader)
 • ett kortare stipendium (max 6 månader)

Den som ansöker om det 4-åriga doktorandstipendiet (max 48 mån) beaktas automatiskt även för det kortare stipendiet (max 6 mån).

Förutom allmänna kriterier (se ovan) gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

 • Julius Polins doktorandstipendier kan sökas av blivande eller redan inskrivna doktorander inom doktorandprogrammet i teologi vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
 • sökande som inte ännu är inskriven som doktorand kan söka det 4-åriga stipendiet förutsatt att följande villkor uppfylls: magisterexamen är avlagd senast 31.12.2022 och sökande är antagen till doktorandprogrammet i teologi senast 31.3.2023.

Ansökningshandlingarna ska vara på svenska.

Villkorat stipendium: Under förutsättning att Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse godkänner Polin-institutets förslag kan Polin-doktorandstipendium beviljas för max 48 månader. Efter de första 12 stipendiemånaderna krävs en årlig redovisning till Polin-insitutet, som utgående från redovisningen bedömer om doktorsstudierna framskrider enligt tidtabell, vilket är en förutsättning för fortsatt stipendium.

Det 4-åriga stipendiet bör inledas senast 1.4.2023. Det kortare stipendiet (max 6 mån) bör utnyttjas under år 2023.


d) Doktorandstipendier ur
 Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond (max 12 mån)
    Doktorandstipendier ur Fabian Klingendahls fond (max 12 mån)

Ur Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond och Fabian Klingendahls fond ledigförklaras doktorandstipendier för max 12 månader. Förutom allmänna kriterier (se ovan) gäller följande specialkriterier beträffande sökandes behörighet:

 • Jacobsson- och Klingedahl-doktorandstipendier kan sökas av doktorander inom doktorandprogrammet för företagsekonomiska vetenskaper vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.
 • stipendium beviljas för max 12 månader, men även kortare stipendieperioder kan komma ifråga.

e) Runar Erikssons fond (max 12 mån)

Ur Runar Erikssons fond ledigförklaras doktorandstipendium för max 12 månader till svenskspråkiga åländska teologistuderande som bedriver vetenskapliga påbyggnadsstudier vid akademin.


f) Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ stipendiefond (max 12 mån)

Ur Waselius fond ledigförklaras doktorandstipendium för max 12 månader åt doktorander inom rural-/landsbygds­forskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas.


g) Marianne Armfelts fond

Ur Armfelts fond ledigförklaras forskarstipendium för forskning i anknytning till den äldre befolkningen i Finland. Kan beviljas som doktorandstipendium (2200 euro/mån) eller postdoktoralt stipendium (2600 euro/mån).

Disponibla medel 2023: 19 313,70 €


h) Anne-Marie Cronströms minnesfond

Ur Cronströms fond ledigförklaras doktorandstipendier för forskning inom följande ämnesområden; estlandssvenska dialekter, materialet 1923–1940 i Uppsala, finlandssvenska folkmål, med företräde för österbottniska dialekter, konstvetenskap (obs: enbart måleri och grafik) och nordisk skönlitteratur.

Disponibla medel 2023: 66 556,00 €


i) Fonden för Hedvigs minne

Fondens huvudsakliga syfte är att vårda och upprätthålla makarna Axel och Hedvig Haartmans tidigare fastighet och hem på Klostergatan 3 i Nådendal (casahaartman.fi). Därtill avdelas en del av fondens avkastning till Åbo Akademi att utdelas som stipendier för att befrämja skapande vetenskaplig forskning inom ämnena konstvetenskap, historia, konsthistoria och religionshistoria, vilka låg Axel Haartman nära om hjärtat. Understöd kan även beviljas för utgivande av facklitteratur inom dessa ämnesområden

OBS: INGA DISPONIBLA MEDEL 2023


j) Nadeschda Martinoffs fond till Hagar Olssons minne

Ur Martinoffs fond ledigförklaras forskarstipendier för forskning kring och vård av Hagar Olssons litterära kvarlåtenskap. Kan beviljas som doktorandstipendium (2200 euro/mån) eller postdoktoralt stipendium (2600 euro/mån).

Disponibla medel 2023: 35 317,80 €

 

II Stipendier för postdoktorala forskare


Åbo Akademis postdoktorala forskarstipendier (6-12 månader)

Inga allmänna ÅA-postdoktorala stipendier finns att söka för år 2023.

Notera att av de utlysta fonderna (se ovan) kan postdoktoralt arbetsstipendium endast sökas från följande:

 • Marianne Armfelts fond
 • Nadescha Martinoffs fond till Hagar Olssons minne

Närmare uppgifter om forskarstipendierna ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, forskningsservice, Åbo, tfn +358 (0)2 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.

Uppdaterad 21.11.2022