Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om blyets roll och dess korrosivitet vid förbränning av returträ

DI Hanna Kinnunens doktorsavhandling i oorganisk kemi framläggs till offentlig granskning fredag 30.8.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The role and corrosivity of lead in recycled wood combustion.

Förbränning av avfall och återvinningsbränslen, såsom returträ, vid produktion av el och värme har ökat under de senaste decennierna, tack vare bland annat deras CO2-neutralitet jämfört med fossila bränslen. I detta arbete undersöktes blyets roll och dess korrosivitet vid förbränning av returträ. Forskningsresultaten kan användas i design av nya kraftverk, till exempel vid placering av överhettare och materialval.

Returträ är heterogent till sin natur och på grund av mekaniska och kemiska föroreningar, kan förhöjda koncentrationer av bly (Pb), zink (Zn), klor (Cl), natrium (Na) och kalium (K) existera. Alla dessa element har stor inverkan på korrosion och beläggningsbildning, som båda minskar pannans tillgänglighet och effektivitet. Resultaten från mätningar i befintliga kraftverk, laboratorieförsök och termodynamiska jämviktsberäkningar som gjorts i detta arbete, visade att merparten av blyet förekommer tillsammans med klor i eldstaden och i olika beläggningar på värmeytor vars materialtemperatur är under 440 °C.

Blyklorid konstaterades reagera med beläggningar innehållande kaliumklorid och/eller alkalisulfater vilket resulterade i korrosion redan under beläggningens smältpunkt. Existensen av en karakolitliknande förening, K3Pb2(SO4)3Cl, påvisades för första gången. Beläggningar som innehåller K-Pb-Cl föreningar och som kommer i kontakt med stålet initierar korrosionen. I följande steg kan järnklorid, som är en korrosionsprodukt, bilda en smälta tillsammans med blyhaltiga partiklar i beläggningen och förorsaka en accelererad korrosionsprocess. I test med olegerat stål noterades korrosion redan vid 300 °C när beläggningen innehöll järnklorid. Korrosionsbeständigheten förbättrades med högre legerade stål. När beläggningen bestod av en blandning av blyklorid och kaliumsulfat så korroderade nickelbaserade stål ännu inte vid 375 °C, som var den högsta testtemperaturen.

Hanna Kinnunen disputerar fredagen den 30 augusti 2019 kl. 13 i Auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Franz Winter, Technische Universität Wien, Österrike och kustos är professor Leena Hupa, Åbo Akademi.

Hanna Kinnunen är född 12.12.1983 i Vanda. Hon avlade studentexamen 2002 vid Tampereen klassillinen lukio och DI-examen 2009 vid Tammerfors tekniska universitet.

Hanna Kinnunen kan vid behov nås per telefon 044 357 9412 eller e-post hanna.kinnunen@valmet.com.

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/169741

Hanna Kinnunen

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.