Skriv här det du söker efter!

Floran och fågelfaunan i Skärgårdshavet

Floran och fågelfaunan i Skärgårdshavet

Kärlväxtfloran och fågelfaunan i sydvästra Finlands skärgård har undersökts ingående länge. Speciellt för kärlväxtfloran finns tillförlitliga artförteckningar sedan 1920-talet från hundratals holmar och skär. Likaså finns det uppgifter om fågelfaunan, dock inte i samma omfattning som för kärlväxtfloran. De historiska uppgifterna över arternas utbredning på över tusen holmar i området finns lagrade i ett GIS. Dessa uppgifter är kompletterade med nya, utgående från det fältarbete på holmarna som gjorts under de senaste årtiondena. 

Genom återinventeringar av fåglarna och växterna på holmarna med de historiska uppgifterna blir det möjligt at utreda hur växt- och fågelsamhällena har förändrats över tid.  Det kan även vara möjligt att hitta sannolika orsaker till förändringarna. Uppgifterna om fågel- och växtarters tidigare och nuvarande förekomster på holmarna i kombination med uppgifter om holmarnas egenskaper, såsom areal, topografi och grad av isolering, gör det även möjligt att besvara biogeografiska frågor exempelvis associerade med hur holmar koloniseras av arter. För framför allt kärlväxterna används även artegenskaper (såsom ljus- och värmepreferens, spridningssätt och spridningsvektorer) för att förklara förändringar över tid samt för att tolka arters utbredningsmönster. 


Forskargrupp och samarbetspartners:

Doc. Mikael von Numers

Doc. Anne Muola

Doc. Markus Öst

FM Ida Hermansson


Utbredning och utrotningen av växten Tripolium pannonicum

 

Uppdaterad 25.3.2022