Skriv här det du söker efter!

Konstutställningen Who is Roger Broo?

Konstutställningen Who is Roger Broo?

Konstutställningen Who is Roger Broo?

För att fortsätta fira Åbo Akademi 50 år i Vasa önskar vi er varmt välkomna att ta del av utställningen Who is Roger Broo? på Österbottens museum.

Vem är Roger Broo? Det är en fråga som konstnären Carina Granlund ställt i en av sina flertal skisser inför ett beställningsarbete av konstsamlaren Roger Broo (1945–2017).

Utställningen presenterar samlaren och hans konstsamling och försöker genom verken ge en bild av honom och hans konstintresse. Samlingen med betoning på grafik och måleri består i sin helhet av ungefär 400 verk och sträcker sig från 1950-talet till 2010-talet.

Broo var samhällsvetare och högt engagerad i utbildningsfrågor samt arbetade i mer än 30 år som Åbo Akademis förvaltningsdirektör och kom även att utnämnas till hedersdoktor.

Utställningen kommer vara öppen för allmänheten från 12.4–8.9.2024 på Österbottens museum. Den är producerad i samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi och Vasa muséer. Kuratorn för utställningen är amanuens Janna Sirén.

 

Personalen i Vasa har bjudits in att delta vid vernissagen.

 

Omslagsbild: Veronika Ringbom. Tepaus / Tea Break, 2000. Linjeetsning / line engraving. Stiftelsen för Åbo Akademi / The Åbo Akademi University Foundation.
Foto / Photo: Linus Lindholm.

 

Art exhibition: Who is Roger Broo?

To continue celebrating Åbo Akademi University 50 years in Vaasa, we warmly welcome you to the exhibition Who is Roger Broo? at the Ostrobothnian Museum.

Who is Roger Broo? That’s a question artist Carina Granlund posed while working on a commissioned piece for art collector Roger Broo (1945–2017).

The exhibition introduces the collector and his art collection, aiming to provide insight into his personality and artistic interests. The collection, emphasizing graphics and paintings,
comprises approximately 400 works spanning from the 1950s to the 2010s.

Broo, a social scientist, was deeply involved in educational matters and served as Åbo Akademi University’s Administrative Director for over 30 years. He was also honored with a doctorate.

The exhibition will be open to the public from April 12 to September 8, 2024, at the Ostrobothnian Museum.

The exhibition is produced in collaboration with the Åbo Akademi University Foundation and Vasa Museums. The exhibition curator is assistant Janna Sirén.

 

The staff in Vaasa has been invited to attend the opening of the exhibition.