Skriv här det du söker efter!

Dataskyddsmeddelande för Facebooktävling

Dataskyddsmeddelande för Facebooktävling

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER I UTVECKLINGSPROJEKT: Tävling på Facebook & Instagram 6-16.6.2022

Dataskyddsförordningen (EU 679/2016) 12 -22, 30 och 34 artikel

Kontaktinformation

Registeransvarig

Åbo Akademi

Domkyrkotorget 3

20500 Åbo

Finland

Ansvarig enhet: Fakulteten för naturvetenskaper och teknik / Marknadsföring

Kontaktperson för projektet

Bettina Rehnström, bettina.rehnstrom@abo.fi, +358 504064815

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid Åbo Akademi
dataskydd@abo.fi, +358 2 215 31 (växel)

För vilka ändamål används dina personuppgifter och vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Ditt namn och din e-postadress samlas in för att du ska kunna delta i ett lotteri för ett tävlingspris som innefattar ett presentkort värt 50 euro [femtio] till restaurangen och två [2] biljetter till utställningen Migration vid Skärgårdscentrum Korpoström.

Den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter är:

Samtycke: Du har samtyckt (skriftligt eller muntligt) till att dina personuppgifter behandlas för att delta i ett lotteri och att bli kontaktad ifall du vinner lotteriet.

Åbo Akademi förbinder sig att samla in och behandla dina personuppgifter på ett rättvist och öppet sätt och i enlighet med lagstiftningen om behandling av personuppgifter. Denna dataskyddsbeskrivning beskriver hur universitetet hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in ditt namn (förnamn och efternamn) och din e-postadress. Ifall du vinner lotteriet kontaktar vi dig via e-post och ber dig att ange din hemadress så att vinsten kan skickas till dig. Ditt namn och din e-postadress samlas in via verktyget Riddler.com.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas av Bettina Rehnström, marknadsföringskoordinator vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik, för ett lotteri som beskrivs i tävlingsvillkoren.

Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje part för behandling.

Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Överförs dina personuppgifter utanför EU/EES och hur skyddas överföringen?

Inga personuppgifter överförs utanför EU/EES.

Hur länge behandlas och arkiveras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas in i samband med tävlingen på Facebook 5.6.2022-16.6.2022. Dina uppgifter lagras tills vinnaren i lotteriet har kontaktats (16.6.2022) och personen har mottagit tävlingspriset. Om vinnaren inte nås inom tre (3) dagar har Åbo Akademi rätt att dra en ny vinnare, och därav bör dina uppgifter lagras tills en vinnare har mottagit priset. Dina uppgifter raderas efter att vinnaren fått sitt pris.

Återkallande av samtycke eller utövande av förbudsrätten

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Återkallande av samtycke är enkelt och du kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till registrator@abo.fi. Återkallande av samtycke påverkar inte behandlingar som utförts före återkallelsen av samtycke.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att

  • få information om behandlingen av dina egna personuppgifter
  • få tillgång till dina uppgifter hos Åbo Akademi
  • få dina personuppgifter korrigerade
  • få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”) i vissa situationer
  • begränsa behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer
  • få personuppgifterna överförda mellan system
  • invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer
  • inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande, med vissa undantag
  • framföra klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Åbo Akademi har gemensamma instruktioner om utövande av den registrerades rättigheter: https://www.abo.fi/dataskydd/

Om du har frågor om dina rättigheter kan du kontakta Åbo Akademis dataskyddsombud eller projektets kontaktperson (se ovan).

Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Åbo Akademi ska som personuppgiftsansvarig vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och mot skada på eller förlust av personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheten

Dataombudsmannens byrå

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefonväxel: +358 29 566 6700

E-post: tietosuoja@om.fi

Webbsida: https://tietosuoja.fi/sv/framsida

Uppdaterad 6.6.2022